•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article deals with the activities of professional participants of the insurance market, the classification of insurance intermediaries, the principles of insurance brokers, the models of collaboration of insurance companies and insurance brokers.Also there are scientific and practical recommendations on further improvement of insurance brokers' activity in the market of national insurance services.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni. Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida. – T.: O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2002. 4-5-son, 68-modda. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Sug‘urta xizmatlari bozorini yanada isloh qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. 2007 yil 10 aprel, PQ-618-son. 3. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 4. Iщenko N. G. Straxovoye pravo YeS: sistema, istochniki, osnovnыe naprav-leniya razvitiya. Yevraziyskiyyuridicheskiyjurnal. № 4 (83) 2015. 59-63. 5. Petra Loerke, AndrasNiedermayer. On the effect of aggregate uncertainty on certification intermediaries’ incentives to distort ratings. European Economic Review 108 (2018) 20–48 r. 6. Zadorojniy S. V. Sovremennыe problemы instituta straxovogo po-srednichestva / S. V. Zadorojniy, A. S. Iщenko // Molodiyvcheniy. - 2014. - № 1(03). - S. 71-74. 7. Karlova A.I. Problemы i perspektivы razvitiya straxovogo posredni-chestva. Seriya «Ekonomika i upravleniye». Tom 27 (66). 2014 g. No 1. S. 38-44 8. Oberemko T.A. Rol straxovыx posrednikov // Materialы VII Mejduna-rodnoy studencheskoy nauchnoy konferensii «Studencheskiy nauchnыy forum» /2015/article/2015010876"/ 9. Filipenkova O.G. Ctanovleniye i razvitiye posrednicheskoy straxovoy deyatelnosti v Rossii. Izvestiya Yugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universite-ta. Seriya: Istoriya i pravo. 2018. T. 8. № 1 (26). S. 53-60. 10. Fomin, I.A. O professionalnыx standartax dlya straxovыx posred-nikov / I.A. Fomin // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Seriya 5. Ekonomika. – 2007. – № 4. – S. 160-164. 11. Xalidov, Sh.A., Klishina, Yu.Ye. Rol i mesto straxovыx posrednikov v strukture sovremennogo straxovogo rыnka / Sh.A. Xalidov, Yu.Ye. Klishina // Sbornik nauchnыx statey 3-y Mejdunarodnoy molodejnoy nauchnoy konferen-sii «Pokoleniye buduщego: Vzglyad molodыx uchenыx – 2014». V 2-x tomax/ Ot-vetstvennыy redaktor Goroxov A.A., 2014. – S. 224-227. 12. www.mf.uzO‘zbekiston Respublikasi moliya vazirligi sayti.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.