•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article illustrates the dynamics of the regions based on the positive significance of the overall income of the population in sustaining the well being of the population asa result of the impact of reforms on raising the level of income.

References

1. Sh.M.Mirziyoyev “Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz”. “O‘zbekiston” NMIU, 2017 yil 2. Abdurahmonov Q.H. “Mehnat iqtisodiyoti” Darslik.-T.,”Mehnat” 2009 yil.441b.; Abdurahmonov Q.H., Xolmo‘minov Sh.R. “Mehnat iqtisodiyoti va sotsiologiyasi” O‘quv qo‘llanma, T.:TDIU 2004.58 b.; 3. Abulqosimov H.P., Qulmatov A.A. O‘zbekistonda kichik biznes sohasida oilaviy tadbirkorlikning o‘rni va uni rivojlantirish yo‘llari. Monografiya. – T.: Universitet, 2015. – 126 bet. 4. Murodova N.K. Kichik biznes sub’ektlarining tadbirkorlik faoliyatini oshirish yo‘nalishlari. Dis. ... iqt. fan. nomz. – T., 2008.-145 bet. 5. G‘oyibnazarov B.K. Aholi turmush darajasini statistik baholash. - T.: Fan nashriyoti, 2005. – 125 bet. 6. Rasm muallif tomonidan manbalardan foydalanilgan holda ishlab chiqilgan. 7. Sh.M.Mirziyoyev Oliy Majlis Senatiga Murojaatnoma. “Xalq so‘zi” gazetasi 2018 yil. 29 dekabr. 8. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlariga tayanilgan holda ishlab chiqilgan. 9. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlariga tayanilgan holda ishlab chiqilgan. 10. Sh.M.Mirziyoyev “O‘zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi PF-5468-sonli Farmoni, 2018 yil. 29 iyun. 11. Dari T, Oyuna B. The Chinese Model of Modernization – Nature, Historical Stages, Sociocultural Characteristics. Procedia - Soc Behav Sci. 2015;166:670-674. doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.594 12. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. - Toshkent: «O‘zbekiston» NMIU, 2017.- 67 bet.

Share

COinS