•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the types of public procurement and their differences. In this regard, the findings of scientists in their scientific works are studied and the author’s authoritative approach is described. As a result of the research, scientific recommendations and recommendations were developed.

References

1. Edler J., Georghiou L. (2007),Public procurement and innovation-Resurrecting the demand side, Research Policy – Volume 36 Issue 7,rr. 949–963. 2. Falagario M., Sciancalepore F., Costantino N., Pietroforte R. (2012), Using a DEAcross efficiency approach in public procurement tenders, European Journal of Operational Research – Volume 218 Issue 2,rr. 523–529. 3. Walker H., Brammer S. (2009) Sustainable procurement in the United Kingdompublic sector, Supply Chain Management – Volume 14 Issue 2, rr. 128– 137. 4. Ambaryan S.O. (2015), Razrabotka sistemы podderjki upravleniya gosudarstvennыmi zakupkami s ispolzovaniyem konseptualnogo modelirovaniya, XXI vek: itogi proshlogo i problemы nastoyaщego plyus. – T. 3 – № 6 (28),281–286 s. 5. Anchishkina O.V. (2011), Planirovaniye gosudarstvennыx zakupok: opыt FKS SShA dlya razvitiya kontraktnыx otnosheniy v rossiyskom goszakaze, Federalnaya kontraktnaya sistema. – M.:66-92 s. 6. Demidenko M.V. (2017), Razvitiye podryadnыx torgov na stroitelstvo ob’ektov v sisteme gosudarstvennыx zakupok: avtoreferat ... k.e.n. – SPbGASU. – SPb, 23 s. 7. Zaikin N.N. (2015), Osobennosti razvitiya konkurentnoy sredы Rossiya v usloviyax globalnoy nestabilnosti: avtoreferat ... k.e.n. – RANXiGS pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii. – Tomsk, 22 s. 8. Kryukova Yu.S. (2012), Gosudarstvennыe zakupki v funksionirovanii i razvitii regionalnoy ekonomicheskoy sistemы avtoreferat ... k.e.n. – NChOU VPO «Yujnыy institut menedjmenta». Maykon,26 s. 9. Sedova M.V. (2015) Razvitiye mexanizma finansirovaniya gosudarstvennыx zakupok v Rossii: avtoreferat ... k.e.n. – ANO VPO «Rossiyayskaya akademiya predprinimatelstva». – Moskva, 27 s. 10. Smotritskaya I.I. (2011) Gosudarstvo kak sub’ekt kontraktnыx otnosheniy v usloviyax formirovaniya innovatsionnoy ekonomiki//Federalnaya kontraktnaya sistema. – M.:58-66 s. 11. https://olx.uz/list/q-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%904-Svetocopy/

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.