•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article is devoted to the analysis of investment activity, which provides economic activity and modernization of economic entities in the economy. As well as the author analyzed the theoretical approaches to the essence of the analysis of the investment activity of the enterprise and given priority areas.

References

1. Sh.M.Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. - Toshkent: «O‘zbekiston», 2017. 14-bet, 28-bet, 33-bet. 2. Lyubushin N.P. Ekonomicheskiy analiz: ucheb. posobiye - M.: YuNITI-DANA, 2012. - 24 b. 3. Adam Smit Issledovaniye o prirode i prichinax bogatstva narodov / M.: Izd.:Eksmo, 2017 god; Mill, Dj. S. Osnovы politicheskoy ekonomii i nekotorыe aspektы ix prilojeniya k sotsialnoy filosofii. T.1/ Dj. S. Mill. - M.:Progress, 1980-1981. - 148 s.; Makroekonomika: uchebnik dlya vuzov /L.P.Kurakov, M.V.Ignatev, A.V.Timiryasova i dr.; pod obщ. red. L.P.Kurakova. – M.: Izd-vo IAEP, 2017. – 63 s.; Bem-Baverk, O. Osnovы teorii sennosti xozyaystvennыx blag.Avstriyskaya shkola politicheskoy ekonomii / O.Bem-Baverk. - M.: Ekonomika, 1992.-328 s.; 4. Keyns, Dj.M. Obщaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. Antologiya ekonomicheskoy klassiki / Dj. M. Keyns. - M.: Ekonom, 1993. - T. 2. – S. 229.; Xarrod, R. F. K teorii ekonomicheskoy dinamiki / R. F. Xarrod. - M.: Ekonomika, 1959. - 290 s.; Asatullayev X.S. i drugiye «Istoriya ekonomiicheskix ucheniy», Uchebnoye posobiye, Tashkent, Izdatelstva “IQTISODVAMOLIYA” 2019. – 142 s. 5. L.D.Gitman, M.D.Djonk Osnovы investirovaniya. - M.: Delo, 1999. – 489 s. 6. Fatxutdinov R.A. Razrabotka upravlencheskogo resheniya. - M.: ZAO “Biznes-shkola” “Intel-Sintez”, 1997.- 89 s. 7. Lipsits I.V. Investitsionnыy proyekt: metodы podgotovki i analiza: ucheb.-sprav. posob. / I.V. Lipsits, V.V. Kossov. - M.: BEK, 1996. - 293 s. 84. 8. Ergasheva Sh.T. Buxgalterskiy uchyot: Uchebnoye posobiye / Sh.T.Ergasheva; T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2010. – 520 c.; Shagiyasov T.Sh., Sagdillayev Z.A., Urmanbekova I.F. Teoriya ekonomicheskogo analiza: Uchebnik. – T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2017. – 304c.; A.V.Vahobov va boshq. / O‘zR Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi. Toshkent moliya institute. T.: “IQTISOD-MOLIYa”, 2015. – 368bet.; Shagiyasov T.Sh., Sagdillayev Z.A., Urmanbekova I.F. Ekonomicheskiy analiz: Uchebnik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2017. – 432c. 9. Tahlillar asosida muallif tomonidan ishlab chiqilgan. 10. D.A.Yendovitskiy Kompleksnыy analiz i kontrol investitsionnoy deyatelnosti: metodologiya i praktika. - M.: Finansы i statistika, 2001. - 400 s. 11. Ivanov, A.P. Finansovыe metodы upravleniya investitsionnoy privlekatelnostyukompanii / A.P. Ivanov, I.V. Saxarov, E.Yu. Xrustalev //Audit ifinansovыy analiz. - 2006. - № 1. - S. 124 - 141. 12. Aleskerova Yu., Fedoryshyna L. Analysis of investment activities of enterprises of Ukraine. Economic system development trends: the experience of countries of Eastern Europe and prospects of Ukraine. 2018; Riga, 2018. - P.: 1-17. DOI: http://dx.doi.org/10.30525/978-9934-571-28-2_1 13. Ivanov, A.P. Finansovыe metodы upravleniya investitsionnoy privlekatelnostyukompanii / A.P. Ivanov, I.V. Saxarov, E.Yu. Xrustalev // Audit ifinansovыy analiz. - 2006. - № 1. - S. 126. 14. Syed KBS, Zainir F Bin, Isa M. Does reputation matter in the dividend smoothing policy of emerging market firms? Empirical evidence from India. Borsa Istanbul Rev. 2018;18(3):191-204. doi:10.1016/j.bir.2017.12.001

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.