•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the foreign experience of taxing e-commerce in the period of transformational changes in the world economy. The most problematic issues that need to be solved are identified and conclusions are drawn regarding improving the regulation of e-commerce.

References

1. A.I.Usmanov Elektron tijorat virtual iqtisodiyotning asosiy komponenti sifatida: tahlil va tavsiyalar “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2018 yil. 2. Vasileva, N.M. Elektronnaya kommersiya i yeye nalogooblojeniye: Konkurentosposobnost i modernizatsiya ekonomiki: sbornik studencheskix rabot / N.M. Vasileva / 2011. – 17s; Vedernikov, D.Yu. WEB sayt kak zerkalo razvitiya elektronnoy to rgovli : Menedjment i biznes / D.Yu.Vedernikov, 2016. - 51s; Voronov, V.A. Organizatsiya elektronnoy kommersii: Marketing / V.A.Voronov, 2015 – 93s.; Gavrilov, L.P. Informatsionnыe texnologii vkommersii : uchebnoye po sobiye / L.P.Gavrilov, 2014 – 261s; Borщev, V.G. Stanovleniye i razvitiye predprinimatelskoy deyatelno sti v internet-ekonomike: Dissertatsiya kandidata ekonomicheskix nauk / V.G.Borщev , 2009. – 17 s.; Britkov, Z.A. Elektronnыy biznes i nashe buduщeye / Z.A.Britkov, V.A. Smolyaninov - Konsultant direktora, 2015. - №2.; Vedernikov, D.Yu. WEB sayt kak zerkalo razvitiya elektronnoy to rgovli : Menedjment i biznes / D.Yu.Vedernikov, 2016. - 51s.; Bragina, L.A. Elektronnaya kommersiya: Ucheb.posobiye pod obщ.red. L.A. Bragina. M. Ekonomist’, 2014 – 148s.; Davыdov, V. M.Elektronnaya kommersiya : ucheb. posobiye / V. M. Davыdov, A. V. Rudetskaya. - Xabarovsk : Izd-vo Tixookean. gos. un-ta, 2015. - 149 s. 3. Cerovac, B., Carver, D.C. and Solomon, R.J.,1996, «Electronic Commerce and Intellectual» Propety: Protect Revenues, Not Bits./www.farmit.edu/Pubs/ec-ip/index.html.; Kumar, V., 1995. MBone: Interactive Multimedia on the Internet, Macmillian Publishing.; Lemley, M-A., 1996 «Dealing with Overlapping Copyrights on the Internet» Himeo. The School of bow, The University of Texas.; Savetz, K., Randall, N., Lepage, Y., 1996, MBone: Multicasting Tomorrow's Internet. IDG Books. 4. N.R.Qo‘ziyeva va boshq.O‘zbekiston iqtisodiyotini tartibga solishda soliq imtiyozlari ta’sirining tahlili. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2018 yil; Abdullayev V. E. O‘zbekistonda elektron tijorat bozorining holati va uning tahlili, Jurnal nauchnыx i prikladnыx issledovaniy Nauchno-prakticheskiy jurnal №6 / 2018; A.I.Usmanov Elektron tijorat virtual iqtisodiyotning asosiy komponenti sifatida: tahlil va tavsiyalar “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 1, fevral, 2018 yil. 5. O.P.Shukurova Elektron tijorat tizimlarida virtual savdo maydonlari. Iqtisodiyotning real tarmoqlarini innovatsion rivojlanishida axborot–kommunikatsiya texnologiyalarining ahamiyati Respublika ilmiy-texnik anjumanining ma’ruzalar to‘plami, 2017 yil. 6. V.E.Abdullayev O‘zbekistonda elektron tijorat bozorining holati va uning tahlili. Jurnal nauchnыx i prikladnыx issledovaniy 2016 yil, 6-soni, 10-bet. 7. eMarketer, Retail E-Commerce and the Economy, May 19, 2019 // http://www. emarketer.com /Article.aspx?id=1006307&src=article1_newsltr. 8. Forrester Research, US eCommerce Forecast: 2019 To 2019, January 18, 2019// http://www. forrester.com / Research/Document/Excerpt/0,7211,41592,00.html 9. eMarketer, Asia-Pacific B2C E-Commerce: Focus on China and India, January 2019 // http://www.emarketer.com/Report.aspx?code=emarketer_2000455&src=report_sum mary_reportsell 10. O‘zbekiston Respublikasining “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonuni. Tashkent shahri, 2003 yil 11 dekabr, O‘RQ № 563-11 son. 11. Koren A.V. Nalogooblojeniye sub’ektov elektronnoy kommersii: problemы i perspektivы: monografiya. - Vladivostok: Izd-vo VGUES, 2011. 12. Xusnetdinov R.Ye. Aktualnыe problemы nalogooblojeniya sub’ektov elektronnoy predprinimatelskoy deyatelnosti // Aktualnыe problemы nalogovoy politiki: sbornik statey uchastnikov III Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii molodыx nalogovedov v 2-x chastyax. Chast II. M.: Finuniversitet, 2011. - S-214.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.