•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article explores the concepts of micro-lending, micro-credit, micro-leasing, microfinance services and their features, the value of microfinance in the national economy and the theoretical and practical aspects of microfinance in commercial banks. The article was developed on the basis of the analysis of scientific and practical recommendations.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 31 yanvardagi “Kichik va xususiy tadbirkorlikni mikrokreditlash tizimini yanada kengaytirish va soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2746-sonli Qarori. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 17 martdagi “Tadbirkorlik sub’ektlari va keng aholi qatlamiga mikrokreditlar ajratish tizimini yanada soddalashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2844-sonli Qarori. 3. Abdullayeva Sh.Z. (2014), Mikromoliyaviy xizmatlar aholining ijtimoiy himoya va qo‘llab-quvvatlashga ehtiyojmand, kam daromadli qatlami manfaatlariga xizmat qilmoqda. O‘zbekiston ovozi ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 31.07.2014 y. 4. Raxmonov I.X. O‘zbekiston Respublikasida mikromoliyaviy xizmatlarni takomillashtirish yo‘llari. I.f.n. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. –Toshkent, 2011. –16-b. 5. Vaxabov A.V. Qishloq aholisining turmush darajasini oshirishda bank tizimining o‘rni//“Qishloq taraqqiyoti va aholiturmush darajasini oshirishda bank-moliya tizimining o‘rni” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. –T.: Moliya, 2009.–B. 22. 6. Yunus M (1999) The Grameen Bank. Scientific American 281(5): 114 - 119. 7. Roodman D (2012) Due Diligence: An Impertinent Inquiry into Microfinance. Washington, DC: CGD Books. 8. Dupas P and Robinson J (2013) Savings constraints and microenterprise development: Evidence from a field experiment in Kenya. American Economic Journal: Applied Economics 5: 163–192. 9. O‘zbekiston Respublikasining 2006 yil 15 sentyabrdagi “Mikromoliyalash to‘g‘risida”gi O‘RQ-50 sonli Qonuni. 10. http://cbu.uz/uzc/statistics/bankstats/2019/02/159211/ Markaziy bank rasmiy sayti ma’lumotlariga asosan muallif tomonidan tuzildi. 11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7-martdagi “Hududlarda aholini tadbirkorlikka keng jalb qilish va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4231 sonli Qarori. 12. Muallif tomonidan tuzildi. 13. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 22 avgustdagi “Kichik tadbirkorlik sub’ektlariga mikromoliyaviy yordam ko‘rsatish, yangi ish o‘rinlari tashkil etish va kam ta’minlangan oilalarga mikromoliyaviy xizmatlar ko‘rsatishni nazarda tutadigan loyihalarni moliyalashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 655-sonli Qarori. 14. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2018 yilgi statistik byulleteni ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.