•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article examines the impact of the development of the higher education system, changes in the legal acts adopted in the country, ways to improve the financial sustainability of universities and admission processes.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2016 yilning 7 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 24 yilligiga bag‘ishlangan ma’ruzasi.https://www.gazeta.uz/uz/2016/12/07/speech/ 2. Ngo VanLongFinancing higher education in an imperfect world // Economics of Education Review, Volume 71, August 2019, Pages 23-31 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272775717301577 3. Futao Huang Higher education financing in Japan: Trends and challenges // International Journal of Educational DevelopmentVolume 58,January 2018, Pages 106-115https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059316305685#fn0010 4. SaymonaMarginsona Global trends in higher education financing: The United Kingdom // International Journal of Educational DevelopmentVolume 58,January 2018, Pages 26- 36https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738059317301748 5. D.Raxmonov O‘zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish iqtisodiyot fanlari doktori (dsc) dissertatsiyasi avtoreferati, Toshkent,2018. 6. B.To‘yinov Oliy ta’lim muassasalarining moliyaviy-iqtisodiy ta’minotini byudjetlashtirish // Biznes-Ekspert ilmiy jurnali, №12(108)-2016. 7. X.Rejapov Oliy ta’limni moliyalashtirishning xorijiy tajribalari // Iqtisod va moliya , №9, 2012. 31-35 betlar 8. D.Pulatov, Z.Xurozov Oliy ta’lim muassasalari hamda ularning huzuridagi ta’lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini oshirish // Biznes-Ekspert ilmiy jurnali, №1(133)-2019. 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi “2017 — 2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2707-sonli Qarori 10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2018 yilning 24 oktyabr kuni o‘tkazilgan oliy ta’lim sohasini yanada rivojlantirish, kadrlar tayyorlash sifatini oshirish, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kengaytirish masalalariga bag‘ishlangan yig‘ilishdagi nutqi.https://president.uz/uz/2107

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.