•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article presents the problems of accounting management, how to solve these problems, and theoretical, practical and methodological aspects of management accounting. Designed accounting errors in management accounting, developed specifics of financial and economic activities, defining management accounting system in enterprises of ferrous metallurgy, information requirements of various levels of management, basic requirements for management accounting, scientifically-based author's propositions on management accounting in enterprises .

References

1. Babayev, Yu.A. Teoriya buxgalterskogo ucheta [Tekst] : ucheb. / Yu.A. Babayev.- M. :Prospekt, 2014. - 304 s. 2. Karpova T. Uchet zatrat i kalkulirovaniye sebestoimosti gotovыx ob’ektov i otdelnыx siklov rabot pri dolevom stroitelstve : monografiya / T.P. Karpova, S.F. Sharafutina. — M. : Vuzovskiy uchebnik : INFRA-M, 2018. — 276 s. 3. Kondrakov, N.P. Ivanova M. A. Buxgalterskiy upravlencheskiy uchet [Tekst]: ucheb. Posobiye/ - 2-ye izd., pererab. i dop. - M.: NITs INFRA-M, 2015. - 352 s. 4. ErgashevaSh.T. Kucharov A.S. The importance Of The Improvement And Convergence Of las\IFRS To The National Accounting Systev Of Uzbekistan. Eurasian Journal of Analtical Chemistry (ISSN 1306-3057). May, 2019. 5. ErgashevaSh.T. Improvement of the Institutional Mechanisms of land use in agriculture regions of Uzbekistan. GISBusiness. (ISSN 1430-3663). Vol-14-Issue-4/ 2019. 6. Maxsudov B.Yu. Boshqaruv hisobida byudjetlashtirish metodologiyasini takomillashtirish. Iqt. fan. dok. (DsS) diss. -T.: TMI, 2018. 7. Mehmonov S.U. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va ichki audit metodologiyasini takomillashtirish. Dis...iqt.fan d-ri. (DsS) diss. -T.: TMI, 2018. 8. Nikolayeva, O.A. Upravlencheskiyuchet [Tekst]: ucheb.posobiye /O.A. Nikolayeva, T.V. Shishkova. - M. :izd-voURSS, 1997. - 368 s. 9. Paliy V.F. Upravlencheskiy uchet: organizatsiya i funksionirovaniye (Management accounting: organization and functioning), 2007, nom.23, s 60-65. 10. Sheremet A.D., NegashevE.V.Metodika finansovogo analiza deyatelnosti kommercheskix organizatsiy. —2-ye izd., pererab. i dop. —M.: INFRA-M, 2008.—208 s. 11. Xasanov B.A. Boshqaruv hisobi. Monografiya. T.: 2003. – 191 s. 12. Manba: Olib borilgan tadqiqotlar asosida muallif takliflari asosida ishlab chiqilgan.

Share

COinS