•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article analyzes the development priorities of entrepreneurship in the republic and analyzes the factors contributing to the development of the industry. It also presents proposals and recommendations on priority areas for the development of small business and private entrepreneurship.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz.–T.: ―O‘zbekiston NMIU, 2017. – 488 b. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning -oliasy-28-12-2018 3. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. M.: Progress. 1985, 159 s. Keyns J. Obщaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. – M.: Ekonomika, 1948. – S. 238-241; Xayek Fon A. Doroga k rassvetu –Moskva: Ekonomika, 1992. – 91s.; Mamut M.V. Mikrofinansirovaniye: novыe vozmojnosti finansovo-kreditnoy sistemы// Bankovskoye delo. – Moskva, 2009. - № 4.– S. 96 - 99.; Muxammad Yunus, Alan Joli. Sozdavaya mir bez bednosti: sotsialnыy biznes i buduщeye kapitalizma. Per. s angl. – M.: Alpina Pablisherz, 2010. – 307 s.; Allen F., Gale D. ComparingFinancialSestems. – Cambridge, Mass: MIT Press, 2000. – P. 42. ;Chanel-Reynaud G., Bloy E. LaBanqueetlerisqué PME. – PressesUniversitairesdeLyon, 2001. – P. 39-40.; MakNoton D. Bankovskiye uchrejdeniya v razvivayuщixsya stranax. Tom 1. Per. s angl.- Vashington D.S.: IER, 1994. – S. 123-124. 4. G‘ulomov S.S. Tadbirkorlik va kichik biznes. –Toshkent: Sharq, 2002. – 8b.; Abdullayev Yo., Karimov F. Kichik biznes va tadbirkorlik asoslari. –T.: Mehnat, 2000.8-9,17-18b.; 2008. – 8s.; O‘lmasov A., Vaxobov A. Iqtisodiyot nazariyasi. –T.: Sharq, 2006. Shodmonov Sh., Alimov R., Jo‘rayev T. Iqtisodiyot nazariyasi. –T.: Moliya, 2002. 183-186b.; Tojiboyeva D. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2002. –177 b; Murodova N.K. Kichik biznes sub’ektlarining tadbirkorlik faoliyatini oshirish yo‘nalishlari. –Toshkent: O‘zMU, 2008. – 151 b. 5. Maraxovskaya G.S., Germanova V.S. Osobennosti razvitiya malogo predprinimatelstva v Stavropolskom kraye. - Vestnik Severo-Kavkazskogo federalnogo universiteta. - 2016. - №6 (57). - S. 106-110.; Sarev V. Ye., Problemы i perspektivы razvitiya sovremennogo malogo biznesa v Rossii /V.Ye. Saryov, D.A. Vershina // Molodoy uchenыy. - 2016. - №24. - S. 250-252. 6. Tendensii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Uzbekistana (2005-2014 gg.) / pod obshchey redaksiyey d.e.n. A.M.Sadikova / Tashkent: IFMR, 2015.-97 s.; Ekonomika Uzbekistana. Informatsionno-analiticheskiy byulleten za yanvar-dekabr 2017 goda. T.: CenterforEconomicResearch, 2018 god. 7. Malыy biznes v razvitыx stranax – Anglii i Avstralii [Elektronnыy resurs] / Informatsionnыy portal «Vse o malom biznese, vse dlya malogo biznesa». – Rejim dostupa: https://malbusiness.com/malyiy-biznes-v-razvityihstranahanglii-i-avstralii/]. 8. Tendensii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Uzbekistana (2005-2014 gg.) / pod obshchey redaksiyey d.e.n. A.M.Sadikova / Tashkent: IFMR, 2015.-97 s.; Ekonomika Uzbekistana. Informatsionno-analiticheskiy byulleten za yanvar-dekabr 2017 goda. T.: CenterforEconomicResearch, 2018 god. 9. Tendensii sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya Uzbekistana (2005-2014 gg.) / pod obshchey redaksiyey d.e.n. A.M.Sadikova / Tashkent: IFMR, 2015.-97 s.; Ekonomika Uzbekistana. Informatsionno-analiticheskiy byulleten za yanvar-dekabr 2017 goda. T.: CenterforEconomicResearch, 2018 god. 10. Lisovska R. The Potential of Business Environment Institutions and the Support for the Development of Small and Medium-sized Enterprises // Enteprpreneurial Business and Economics Review. 2016. 11. O‘zbekiston Respublikasi savdo sanoat palatasi va O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari asosida ishlab chiqildi. 12. O‘zbekiston Respublikasi savdo sanoat palatasi va O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari asosida ishlab chiqildi. 13. Dari T, Oyuna B. The Chinese Model of Modernization – Nature, Historical Stages, Sociocultural Characteristics. Procedia - Soc Behav Sci. 2015;166:670-674. doi:10.1016/j.sbspro.2014.12.594

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.