•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article analyzes the activities of commercial banks in developed countries and their experience, including the innovative software and specialized platform services in the commercial banking system.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Haraktlar strategiyasi to‘g‘risidagi PF-4947 sonli Farmoni” 2017 yil, 7 fevral. gov.uz 2. https://thefinancialbrand.com – The financial brand rasmiy veb sayti. 3. Korobova i dr. Bankovskoye delo. Uchebnik.-M.: Ekonomist, 2006.-766 s. (132-143-betlar). 4. Larionova I.V. Upravleniye aktivami i passivami v kommercheskom banke. - Moskva: Konsaltgbankir, 2003. – 272 s.; Lavrushin O.I. Bankovskoye delo: sovremennaya sistema kreditovaniya: Finansovaya akademiya pri pravitelstve RF. – 4-ye izd., stereotip. – M.: KNORUS, 2008. – 264 s.; Blanshar O. Makroekonomika. Per. s angl. – M.: VShE, 2010. – 671 s.; Jarkovskaya Ye.P. Bankovskoye delo. – M.: «Omega-L», 2008. – 476 s.; Bankovskiye riski. Pod red. Lavrushina O.I, Valensevoy N.I. Finansovaya akademiya pri Pravitelstve RF. – 2-ye izd. -M.: KnoRus, 2008. – 232 s.; Keyns Dj.M. Obщaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg. – Per. s angl. – M.: Gelios ARV, 2012. – 352 s.; Miller L.R. Sovremennыe dengi i bankovskoye delo. – M.: Infra-M, 2000. – 856 s.; Seliщev A.S. Dengi. Kredit. Banki. – Spb.: Piter, 2007. – 432 s.; Soldatova A.O. Faktoring i sekyuritizatsiya finansovыx aktivov. – M.: Izd. Dom Vыsshey shkolы ekonomiki, 2013. – 604 s.; Barro R., Martin S. Ekonomicheskiy rost. Per. s angl. – M.: BINOM, 2010. - 374 s.; Yudina I.N. Bankovskaya sistema v razvivayuщixsya ekonomikax: opыt stanovleniya, razvitiya. Monografiya. – M.: RIOR: INFRA-M, 2013. – 351 s.; Mishkin F.S. Ekonomicheskaya teoriya deneg, bankovskogo dela i finansovыx rыnkov. 7-oye izd. Per. s angl. – M.: OOO «I.D. Vilyams», 2013. – 880 s.; Soto X.U. Dengi, bankovskiy kredit i ekonomicheskiye siklы. Per. s angl. – M.: Sotsium, 2008. – 663 s.; Lavrushina O.I. Bankovskoye delo. – Moskva: FiS, 2005. – S. 101-102 5. https://www.digitalbankingreport.com – Digital banking report jurnalining rasmiy veb sayti. 6. https://www.edgeverve.com – Edgeverve kompaniyasining rasmiy veb sayti.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.