•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the role of human capital in the innovative development of the economy, the priority directions of innovative development of the national economy, and offers recommendations for creating an effective innovation infrastructure to ensure the practical implementation of the results of scientific research in the field of the national and global economy.

References

1. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 7 fevralya 2017 goda № UP-4947 «O Strategii deystviy po dalneyshemu razvitiyu Respubliki Uzbekistan», Sbornik zakonodatelnыx aktov Respubliki Uzbekistan. 2017 g., № 6 (766), st.70. 2. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 sentyabrya 2018 goda № UP-5544 «Ob utverjdenii Strategii innovatsionnogo razvitiya Respubliki Uzbekistan na 2019-2021 godы», Natsionalnaya baza dannыx zakonodatelstva www.lex.uz, 22.09.2018 g., № 06/18/5544/1951. 3. Abduraxmanov K.X. Tendensii razvitiya chelovecheskogo kapitala Uzbekistana. Vestnik Rossiyskogo Ekonomicheskogo Universiteta Im. G.V. Plexanova. Rossiyskiy ekonomicheskiy universitet imeni G.V. Plexanova (Moskva). № 8 (62). 2013. S. 80-83. 4. Gulyamov S.S. va boshq. O‘zbekistonda inson kapitali omillarining o‘zaro aloqalari samaradorligi//Moliya jurnali. – Toshkent, 2014. - №4. – B. 119-127. 5. G‘ulomov S., Ochilov I., Saydaxmedov O. Intellektual iqtisodiyotdasamaradorlikomillari//O‘zbekistoniqtisodiyaxborotnomasijur nali. – Toshkent, 2015. - №6. – B.38-41. 6. Raxmonov D.A. Sovershenstvovaniye metodologicheskix osnov finansirovaniya sotsialnoy sferы v Uzbekistane: Avtoreferat doktorskoy (DSc) dissertatsii po ekonomicheskim naukam. –T.: 2018. – 72 s. 7. Regent T. M. Problemы chelovecheskogo kapitala kak sostavnыe chasti natsionalnogo bogatstva // Vestnik RosNOU. Vыp. 4. M., 2016. 8. Schultz T. Investment in Human Capital: The Role of Education and of Research / T. Schultz. – N.Y., 1971. 9. Becker, Gary S. Human Capital. N.Y.: Columbia University Press, 1964; 10. Solow, R. A contribution to the theory of economic growth. The Quarterly Journal of Economics 70(1): 65-94. 11. John W. Kendrick. The accounting treatment of human investment and capital. The review of income and wealth. Volume20, Issue4. December 1974. P. 439-468. 12. Lucas, R. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics 22: 3-42, 1988. 13. Dobrыnin A.I., Dyatlov S.A., Sыrenova Ye.D. Chelovecheskiy kapital v tranzitivnoy ekonomike: formirovaniye, otsenka, effektivnost ispolzovaniya. Sankt-Peterburg, Nauka, 1999, 309 s. 14. Makkonnell K.R. Ekonomiks: Prinsipы, problemы i politika: per. s angl. / K.R. Makkonnell, S.L. Bryu. – M.: INFRA-M, 2003. – S. 171. 15. Alžbeta Kucharčíková. EmeseTokarčíková. MartinaBlašková. Human Capital Management – Aspect of the Human Capital Efficiency in University Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Volume 177, 22 April 2015, Pages 48-60. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042815016869#baep-article-footnote-id2) 16. Fernandez E., Mauro P. The role of Human capital in Economic Growth. International Monetary Fund, 2000, 3 p. 17. http://uis.unesco.org/en/news/rd-data-release

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.