•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

New method of complex forecasting with its theoretical-methodological framework for the benefits of the insurance companies’ management, based on Lagrange interpolation formula, has been developed and proposed. The examination of this method was carried out and proved to be correct in the example of certain insurance companies.

References

1. Allan Timmermann. Forecasting Methods in Finance. UC San Diego, Rady School of Management. March 2, 2018. https://rady.ucsd.edu/docs/faculty/ timmermann/forecasting-methods-in-finance 2. Benninga, Simon. Benninga, Simon. Financial Modeling. 4th ed. Cambridge, MA: The MIT Press, 2014. -1144 p. 3. Elaine Henry, Steve W. J. Lin, and Ya-wen Yong. entitled “The European-U.S. GAAP Gap: Amount, Type, Homogeneity, and Value Relevance of IFRS U.S. GAAP Form 20-F Reconciliations,” September 2008. 4. John J. Hampton. Financial Management of Insurance Companies Paperback - December 1, 1992. 219 pages. Publisher: Amacom Books (December 1, 1992). 5. Higgins, Robert C. Analysis for financial management/Robert C. Higgins ; with Jennifer Koski and Todd Mitton.-Eleventh edition. - The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate, 2016 - 658 p. 6. Jiambalvo, James. Managerial Accounting.5th ed. New York: John Wiley & Sons, 2012. -544 p. 7. Mayes, Timothy R. and Todd M. Shank. Financial Analysis with Microsoft Excel. 6th ed. Cengage Learning, 2012. -528 p. 8. Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. - 10th ed. p. cm. - (The McGraw-Hill/Irwin series in finance, insurance, and real estate), 2011.- 969 р. (р.156-184). 9. Palepu, Krishna G., and Paul M. Healy. Business Analysis and Valuation: Using Financial Statements. 5th ed. Cengage Learning, 2012. -336 p. 10. Sharmila S. An Empirical Study on Balance Sheet Analysis. // Proceedings of the Fifth European Academic Research Conference on Global Business, Economics, Finance and Banking (EAR 16 Turkey Conference). ISBN: 978-1-943579-44-0. Istanbul-Turkey. 15-17 December, 2016. Paper ID: 1666. 11. Senthil Kumaran. Operations Manager - Finance and Accounting, Invensis Technologies - July 2, 2015. https://www.invensis.net/blog/ finance-and-accounting/types-of-financial-forecasting-methods/ 12. Astafurova I.S. Realizatsiya prognozov finansovogo sostoyaniya predpriyatiya s ispolzovaniyem poetapnogo monitoringa.//Ekonomika i predprinimatelstvo, №9 (chast 1), 2015.-s.785-789. 13. Arutyunov Yu.A. Adaptatsiya metodov finansovogo analiza s uchetom spetsifiki kompanii. Ekonomicheskiye nauki. – 2012. №3 (88). – s. 162-165. 14. Antonovich Yu.N., Kizogyan R.A. Finansovaya ustoychivost straxovoy organizatsii (na primere OAO «Straxovaya kompaniya «Soyuz»).// "Ekonomika i sotsium" №6 (19) 2015. s. 329-332. www.iupr.ru. 15. Vinnikova I.S. Finansovыy analiz straxovыx organizatsiy: Uchebnoye posobiye. – N. Novgorod: VGIPU, 2010. – 112 s. 16. Jilyakov D.I., Zaretskaya V.G. Finansovo-ekonomicheskiy analiz (predpriyatiye, bank, straxovaya kompaniya): uchebnoye posobiye. –M.: KNORUS, 2012. – 368 s. 17. Kulikov S.V. Finansovыy analiz straxovыx organizatsiy: uchebnoye posobiye / S.V. Kulikov. O Rostov n/D.: Feniks, 2009. O 224 s. 18. Lapteva N.A., Laptev G.G. Dinamicheskiy finansovыy analiz straxovыx kompaniy.//Jurnal “Matematicheskiye metodы v ekonomike”, № 9 (1), 2011. s. 103-109. 19. Mozolkina O.A. Osobennosti finansovogo analiza deyatelnosti straxovыx kompaniy./Dissertatsiya k.e.n. po spetsialnosti 08.00.12 , 1997. – 206 s. 20. Moskaleva Ye.G. Analiz ustoychivosti ekonomicheskogo rosta po dannqm buxgalterskoy otchetnosti straxovoy kompanii.//Finansы i kredit, №25, 2016.-s.55-60; 21. Nikulina N.N., Eriashvili N.D. Straxovoy menedjment: uch. posobiye. – M.: YuNITI-DATA, 2011.-703 s. 22. Ochilov I.K. Osobennosti i napravleniya finansovogo analiza v straxovыx organizatsiyax.//Moliya, №5-6, 2012.-s.97-103; 23. Ochilov I.K. Sug‘urta tashkiloti investitsion faoliyatining moliyaviy tahlilini takomillashtirish masalalari.//Moliya, №2, 2013.-s.70-74. 24. Petrova V. I. Buxgalterskiy uchet, analiz i audit deyatelnosti straxovыx organizatsiy / V.I. Petrova, A.Yu. Petrov, G.A. Skachko. - M.: Finansы i statistika, 2008. - 400 s. 25. Penyugalova A. V., Avedisyan N. N. Analiz finansovoy ustoychivosti straxovoy kompanii na osnove kachestvennыx metodov. Jurnal. Finansovaya analitika problemы i resheniya. 36 (78) – 2011. s. 2-10 26. Rahimov D.G‘. Oliy matematika. – Darslik. – T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2006, - 464 b. (216-217 betlar.). 27. Rinchino T.Yu. Analiz finansovogo sostoyaniya straxovoy organizatsii./Dis. ... k.e.n. po spetsialnosti 08.00.12 - Sankt-Peterburg, 2010. – 124 s. 28. Repina K.V. Otsenka finansovogo sostoyaniya straxovoy kompanii po dannыm MSFO-otchetnosti.//Jurnal “Uspexi sovremennogo yestestvoznaniya”, №12, 2014. s. 95-96. 29. Reznikova Ye.V. Otsenka finansovoy ustoychivosti straxovыx organizatsiy.//"Ekonomika i sotsium" №1(14) 2015. s. 342-347. www.iupr.ru 30. Samыlin A.I. Metodы prognozirovaniya finansovыx rezultatov // Rossiyskoye predprinimatelstvo. – 2008. – Tom 9. – № 11. – s. 44-49. 31. Uvarova A.Ya. Osnovы finansovo-ekonomicheskogo analiza deyatelnosti straxovыx kompaniy: Ucheb. posobiye. - Orel, Orel GTU, 2009. 109 s. 32. Xodjayeva M.X. Sug‘urta faoliyati buxgalteriya hisobi va auditining hozirgi ahvoli va uni takomillashtirish yo‘llari.//i.f.n. dissertatsiyasi, O‘zbekiston Respublikasi BMA, 2001. – 148 b. 33. Xempton D.D. Finansovoye upravleniye v straxovыx kompaniyax.- M.: Ankil, 1995 -264 s. 34. Shvetsova I.N., Pashkevich M.A. Analiz i upravleniye finansovыm sostoyaniyem straxovoy kompanii.//"Ekonomika i sotsium" №2(33) 2017. s. 8 www.iupr.ru. 35. Shirinov S.E. Sug‘urta tashkilotlarining moliyaviy barqarorligi va to‘lov qobiliyati.//Moliya, №2, 2013.-s.75-78. 36. Shoha’zamiy Sh.Sh., Sunnatov Yu.U. Firmalar buxgalteriya balansi asosida moliyaviy xo‘jalik faoliyatini tahlil qilishning yangicha yondashuvi. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 5, oktyabr, 2017 -20b. (http://interfinance.uz/en/arxiv/233-ikki5-2). 37. https://gufo.me (Bolshoy ensiklopedicheskiy slovar)

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.