•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the scientific basis of insurance of various risks that arise in modern business activities. The attention is focused on the insurance of financial risks as the most problematic element of the financial and economic mechanism of enterprises. The practical aspects of insurance of various risks are described.

References

1. O‘zbekiston Respublikasining “Sug‘urta faoliyati to‘g‘risida”gi Qonuni. 2002 yil 5 aprel. 2. Arif Ahmad Wani, Dr. Showket Ahmad Dar Relationship between Financial Risk and Financial Performance: An Insight of Indian Insurance Industry //International Journal of Science and Research (IJSR), Volume 4 Issue 11, November 2017, www.ijsr.net 3. Bolshaya ekonomicheskaya ensiklopediya M.:Eksmo, 2008. 816 b. 4. Innovatsionnoye razvitiye ekonomiki: mejdunarodnыy opыt i problemы Rossii. Monografiya / nauch. red. V.P.Fedorova. SPb: Nestor Istoriya, 2012. 352 b. 5. Kizim A.A., Kizim K.A. Straxovaniye finansovыx riskov predprinimatelskoy deyatelnosti: problemы i puti ix resheniya // Finansы i kredit №30. 2006. 58 b. 6. Daskovskiy V.B., Kiselev V.B. Konturы novoy modeli razvitiya ekonomiki Rossii. M.: Kanon plyus, 2013. 592 b. 7. Robert Dankiewicz Insurance in the process of financial risk management in enterprise activity // Insurance Review. Volume 4. 2018

Share

COinS