•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article substantiates the need to increase the volume and share of investments in the implementation of the target indicators of the development of the agricultural sector under the “Action Strategy for 2017–2021”, also developed proposals to increase innovative investments in the agricultural sector.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevral PF-4947–sonli Farmoni 2. O‘zbekistonRespublikasiPrezidenti Sh. M. MirziyoyevningQishloqxo‘jaligixodimlarikunigabag‘ishlangantantanalimaro simdaginutqi, 2017 yil9 dekabr. 3.Alimardanov M.,Xaydarov A.,Bozorov A., Sharipova N. O‘zbekistonRespublikasiiqtisodiyotiga chet el investitsiyalarinijalbqilishdasoliqlarning roli. “Xalqaromoliyavahisob” ilmiy elektron jurnali. № 5, oktyabr, 2017 yil. 4. Astanakulov O.T., Asatullayev X.S., Xalikov S.U. Analiz i otsenka effektianosti investitsionnыx proyektov.“Xalqaromoliyavahisob” ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2018 yil.www.interfinance.uz; 5. Obidov S. Mamlakatimiz real sektor korxonalarigainvestitsiyalarjalbqilishholativaularni baholash usullari. “Iqtisodiyotvainnovatsiontexnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2017 yil № 3, 2017 www.iqtisodiyot.uz; 6. Saydaxmedova Z. D., Axmedova D.X.Globallashuv sharoitida innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarning roli.“Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 3, iyun, 2018 yil. 7. Tojiboyeva D. Ko‘p ukladlilik sharoitida agrar soha samaradorligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari. T.: “Fan va texnologiya”. 2012. 8.Tursunov U. A. O‘zbekistonda jamg‘armalar va investitsiyalar holatini makroiqtisodiy jihatdan statistik baholash. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 4, avgust, 2017 yil 9.Husanov D. Agrar sohada investitsiya faolligini oshirishning dolzarb masalalari. /Biznes ekspert. 2017, №9, 46-51 betlar. 10. Rahmatov M. A., Zaripov B. Z. Klaster – integratsiya, innovatsiya, va iqtisodiy o‘sish.-T.:”Zamin Nashr”, 2018. 11. Almanax Uzbekistan 2013. Sentr ekonomicheskix issledovaniy. Tashkent 2013. 12.O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. Statistik to‘plam. Toshkent, 2015. 13.O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi. Statistik to‘plam. Toshkent, 2018. 14.Doklad o mirovыx investitsiyax 2017. Investitsii i sifrovaya ekonomika. Osnovnыe tendensii i obщiy obzor. UNCTAD/WIR/2017 (Overview) 15. https://www.vestifinance.ru/articles/113501

Share

COinS