•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the factors affecting the pension systems and the reforms carried out in the pension system, and also developed scientific proposals and practical recommendations aimed at ensuring the financial sustainability of the pension plan.

References

1. Orlov S.N., Shemetov A.P. Pensionnoye obespecheniye v Rossiyskoy Federatsii. Monografiya. – Kurgan: “Izd-vo Kurganskogo gos. un-ta”, 2013. – 106 s. 2. Chuprova Ye.V. Pensionnoye obespecheniye grajdan v Rossiyskoy Federatsii. Uchebnoye posobiye. – M.: “Akademiya Generalnoy prokuraturы Rossiyskoy Federatsii”, 2017. – 144 s. 3. Kasimova G., Botirov A. Jamg‘arib boriladigan pensiya ta’minoti. Monografiya. – T.: “Tamaddun”, 2015. – 108 b. 4. Vaxabov A., Majidov N. Jamg‘arib boriladigan pensiya jamg‘armasining O‘zbekistonda investitsiya siyosatini amalga oshirishdagi roli. Monografiya. – T.: “Universitet”, 2017. – 128 b. 5. Kasimova G., Sholdarov D. Pensiya ta’minoti mablag‘larini boshqarish. Monografiya. – T.: “TMI”, 2017. – 225 b. 6. Mamatov B. Pensiya jamg‘armasi faoliyati. O‘quv qo‘llanma. – T.: “Barkamol fayz media”, 2017. – 280 b. 7. Rustamov D. O‘zbekistonda pensiya tizimini moliyaviy barqarorligini ta’minlash masalalari. Monografiya. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018. – 200 b. 8. A.Vaxabov va boshq. Pensiya tizimini rivojlantirishning xorij tajribasi. Darslik. – T.: “Iqtisod-moliya”, 2018. – 400 b. 9. http://pfru.uz/uz_Cyrl/page/518/davlat-pensiya-taminoti-tizimini-islo-etish-koncepciyasi-loyiasi. 10. http://pfru.uz/uz_Cyrl/page/518/davlat-pensiya-taminoti-tizimini-islo-etish-koncepciyasi-loyiasi. 11. http://uza.uz/oz/society/pensiya-t-lovida-mutlo-zgarishlar-effektias-11-01-2019?sphrase_id=689225 12. http://hordiq.uz/2019/02/09/uzbekistonda-pensiya-va-nafaqa-oluvchilar-soni-3-4859-ming-nafarga-etgan/ 13. O‘zbekiston Respublikasining 2035 yilgacha rivojlanish strategiyasining konsepspiyasi. 2018 yil 29 dekabr. – Toshkent. Buyuk kelajak. Muhokama uchun materiallar. 267-b. 14. https://daryo.uz/k/2018/05/11/davlat-pensiya-taminoti-tizimini-isloh-etish-konsepsiyasi-pensiya-yoshi-ozgaradimi-yoki.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.