•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In article the problem of food security which is considered as a global problem now is considered. Also the undertaken reforms in the food industry and its practical results, the changing trends and the practical analysis in the country for the solution of this problem are described.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning -oliasy-28-12-2018. 2. Serova Ye.V. K voprosu o prodovolstvennoy bezopasnosti. – http://www.iet.ru/.; Balabanov V.S., Borisenko Ye.N. Prodovolstvennoy bezopasnost: mejdunarodnыe i vnutrenniye aspektы. – M.: Ekonomika, 2002. – S. 22.; Bezopasnost Rossii. Razdel 2 / Frolov K.V., Gordeyev A.V., Maslennikova O.A. i dr. – M.: Znaniye, 2001. S. 101.; Prodovolstvennoy bezopasnost Rossii: problemы i perspektivы / Anfinogentova A.A., Yermolayeva O.V., Kireyeva N.A. i dr.; pod red. Anfinogentovoy A.A. – Saratov: Izdatelstvo Saratovskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, 2004. – S. 14.; 3. Kudryashova A.A., Presnyakovalar O.P. Prodovolstvennoy bezopasnost: pokazateli, kriterii, kategorii i masshtabы. // J. Piщevaya promыshlennost. – M.: 2007. № 8. S. 18-21.; Kalambet A. O prodovolstvennoy bezopasnosti Rossii. - http://www. armiavn.ru.; Lenchevskiy I.Yu. O nekotorыx aspektax prodovolstvennoy bezopasnosti // J. Dostijeniye nauki i texniki APK. – M. 2003. №1. S. 6-9. 4. Abulqosimov H.P., Rasulov T.S. O‘zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash yo‘llari. Risola. - T.,”Fan va texnologia”, 2015. 5. Conway G., Barber E. After the Green Revolution. Sustainable Agriculture for Development. - London. 1990. – 60 p. 6. Revenko L.S. Mirovoy rыnok prodovolstviya v epoxu «gennoy» revolyutsii. M.: Ekonomika, 2003.-S. 68-69. 7. O‘zbekiston oziq-ovqat xavfsizligi reytingida dunyoda 64-o‘rinni egalladi. https://daryo.uz/k/2018/04/30/ozbekiston-oziq-ovqat-xavfsizligi-reytingida-dunyoda-64-orinni-egalladi. 8. Karimov H. Oziq-ovqat sanoati: kecha va bugun//http://www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/46994-oziq-ovqat-sanoati-kesha-va-bugun ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan. 9. O‘zbekiston YaIM 2018 yilda 407,5 trln so‘mni tashkil qildi. Aholi jon boshiga YaIM - 12,3 mln so‘m. https://kun.uz/news/2019/01/23/ozbekiston-yaim-2018-yilda-4075-trln-somni-tashkil-qildi-aholi-jon-boshiga-yaim-123-mln- 10. Osnovnыe tendensii i pokazateli ekonomicheskogo i sotsialnogo razvitiya Respubliki Uzbekistan za godы nezavisimosti (1990-2010gg) i prognoz na 2011-2015gg. Statsbornik.-T: Uzbekistan, 2011.-s.36; Staticheskiy yejegodnik Uzbekistana za 2008g.-T.,2009.-s 216; Almanax Uzbekistan 2017god.-T., SEI, 2017.- s.26. Ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. 11. O‘zbekiston Respublikasi yillik statistik to‘plami 2015 yil. –T., 2015.-209-210-betlar, O‘zbekiston raqamlarda 2016 yil. –T., 2016 . -114-bet; Sotsialno-ekonomicheskoye polojeniye respubliki Uzbekistan za yanvar-

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.