•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the scientific views of strengthening the deposit base of commercial banks, analyzing the current state of the deposit base of commercial banks in our country and the influence of internal and external factors on the expansion of deposits, and also considers ways to strengthen and expand the resource base of banks.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 6 maydagi “Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini yanada oshirish va ularning resurs bazasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2344-sonli Qarori. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2015 y., 18-son, 217-modda. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni//lex.uz. 3. Bankovskoye delo. Ekspress-kurs: uchebnoye posobiye/kol. avtorov; pod red. O.I.Lavrushina. – 3-ye izd., pererab. i dop. – M.: KNORUS, 2009.-352s. 4. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining “O‘zbekiston Respublikasi banklarida depozit operatsiyalarini amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi 2711-sonli yo‘riqnomasi, 2015 yil 26 avgust. www.cbu.uz 5.JukovaYe.F., EriashviliN.D.Bankovskoye delo: uchebnik. “Finansы i kredit”. – 4-ye izd., prerab. i dop. – M.: YuNITI-DANA, 2018. 169 s. 6. Rozanova N.M. Dengi i banki: uchebnik. – M.: Izdatelstvo Yurayt, 2018. – 241 s. 7. Azizov U.U. The impact of monetary policy on stimulating economic growth. International Journal of Economics, commerce and Management. United Kingdom http://ijecm.co.uk/. Vol. VII, Issue 4, April 2019. ISSN 2348 0386. (Scopus, Impact Factor #5,8). 8. Abdullayeva Sh.Z. Bank ishi. Darslik. -T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017 yil, 732 b. 9. Omonov A.A. Tijorat banklarining resurslarini samarali boshqarish masalalari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyaavtoreferati, –T.: BMA, 2008. 11 b. 10.Mirzayev F.I. O‘zbekistonda banklararo raqobatni shakllantirishning konseptual asoslari. Iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiyaavtoreferati, –T.: BMA, 2009. 11 b. 11. Parpiyev B.B. Aholi va xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning bo‘sh mablag‘larini bank depozitlariga barqaror jalb etish marketing strategiyasini shakllantirish. Iqtisodiyot fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati, –T.: TDIU, 2010. 9 b. 12. Igamberdiyev S.X. Investitsion banklar faoliyatini boshqarishni takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati, –T.: TDIU, 2018. 18 b. 13. Azizov U.O‘, Qoraliyev T.M. va boshqalar. Bank ishi. Darslik. – T.:“Fan va texnologiya”, 2016. 132b. 14. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2014-2018 yillardagi statistik ma’lumotlari. www.cbu.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.