•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the legal and economic foundations for providing financial support to pre-school educational institutions. In this regard, the scientific findings of scientists have been studied and the independent approaches to them have been described. Recommendations for the coordination of public and private funds have been developed to fund pre-school education.

References

1. Konvensiya o pravax rebenka//Mejdunarodnыe aktы o pravax cheloveka/Sost. i vstup. st.: V.A. Kartashkin,Ye.A. Lukasheva. M.: Infra-M, 1998. S. 306-324. 2. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent. Ma’naviyat, 2008. – B.38. 3. Doronova T. N. Doshkolnoye uchrejdeniye i semya – yedinoye prostranstvo razvitiya: metodicheskoye rukovodstvo dlya rabotnikov doshkolnыx obrazovatelnыx uchrejdeniy / T. N. Doronova, Ye. V. Soloveva, A. Ye. Jichkina, S. I. Musiyenko. – M. : LINKA –PRESS, 2001. – S. 5. 4. Jumayev N.X., Raxmonov D.A. Oliy ta’lim olishni xususiy manbalardan moliyalashtirish: nazariya va amaliyot//Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar elektron jurnali. – T.: TDIU, 2018. - №5. 5. Yo‘ldoshev J.T. Oliy o‘quv yurtlarini moliyalashtirishning dolzarb masalalari//Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar elektron jurnali. – T.: TDIU, 2018. - №5. 6. Maxmudov A.A. Oliy ta’lim muassasalarida moliyalashtirish tizimini boshqarishning halqaro amaliyoti//Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar elektron jurnali. – T.: TDIU, 2015. - №1. 7. Sherov A.B. Ta’lim tizimini davlat tomonidan moliyalashtirishning huquqiy asoslari va ob’ektiv zarurati//“Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. –T.: TMI, 2017. -№3. 8. Do‘stmuxammad X.U. Xalq ta’limini samarali moliyalashtirishni tashkil etish yo‘llari: i.f.n. ... avtoreferati: - Toshkent: BMA, 2012. – 22 b. 9. Norqobilov N.N. Ta’lim tizimini byudjetdan tashqari moliyalashtirish va kadrlar tayyorlashda marketingning o‘rni//Zamonaviy ta’lim jurnali. – T. 2017. - №8. – B. 36-40. 10. Fedina N.V. Organizatsionno-pedagogicheskiye usloviya povыsheniya effektivnosti munitsipalnoy sistemы doshkolnogo obrazovaniya: avtoreferat … k.p.n. – Yelets. YelGU im. I.A.Bunina, 2005. – s. 24. 11. Sidorova A.A. Strategiya upravleniya sistemoy obrazovaniya kak element gosudarstvennoy politiki: avtoreferat … k.e.n. – Moskva. MGU im. Lomonosova, 2012. – s. 28. 12. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’ulmotlari (https://stat.uz/uploads/docs/tur-dar-17uz1.pdf) 13. Mingat A., Tan J. The Full Social Returns to Education: Estimates Based on Countries’ Economic Growth Performance//Human Capital Development Working Paper 73. World Bank,Washington, DC. 1996. 14. Ivanova L.P. Finansirovaniye obrazovatelnoy sferы v usloviyax reformirovaniya byudjetnoy sistemы: avtoreferat ... k.e.n. – Nijniy Novgorod.: GOU VPO Volgo Vyatskoy AGS, 2007. – 25 s. 15. Yegupova O.A. Sovershenstvovaniye finansovogo obespecheniya munitsipialnix obщeobrazovatelnыx uchrejdeniy: avtoreferat ... k.e.n. – M.: GOU VPO «Rossiyskiy gosudarstvennыy sotsialnыy universitet», 2010. – 26 s. 16. United Nations Educational, Scientific and Cultural organization(UNESCO) [Electronic resource]: UIS Statistics in Brief. Education (all levels) profile – France, Germany, Sweden,USA / United Nations Educational, Scientific and Cultural organization (UNESCO). UNESCO Institute for Statistics, 2011. – Access mode : http://stats.uis.unesco.org

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.