•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article describes the place of mutual insurance companies in the insurance market of foreign countries, the state of development in the world regions, the regulatory documents used in the European Union for their regulation and activities of international organizations for the coordination and development of GUS and offers to organize their activities in Uzbekistan.

References

1.V.B.Gomellya, Yu.B.Rubin, V.I.Soldatkin Straxovoy portfel Moskva SOMINTEK 1994 7 str. 2.Rayxer V.K. Obщestvenno-istoricheskiye tipы straxovaniya Moskva, Yukis, 1993, s.119 3.Dadkov V.N. Formirovaniye otraslevыx sistem vzaimnogo straxovaniya i perspektivы ix razvitiya. Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni d.e.n. Moskva 2007. 31 s. 4.Xorin A.N., Brovkin A.V. Kreativnaya ekonomika//tom 12, №10, 2018 s.1721 5.Turbina K.Ye., Dadkov V.N. Vzaimnoye straxovaniye. Moskva, Ankil,2007.S. 21-32 6.T.A. Merebashvili Materialnыe i protsessualnыe voprosы vzaimnogo straxovaniya otvetstvennosti sudovladelsev, dissertatsiya na soiskaniye k.yu.n., Moskva 2005. 25 s. 7.Lopatkin D.S. Razvitiye vzaimnogo straxovaniya v sfere turizma. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Moskva 2014 8.Zelenchuk V.A. Sovershenstvovaniye vzaimnogo straxovaniya ot neschastnogo sluchaya v predprinimatelskoy deyatelnosti.Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Moskva 2013 9.Adamchuk N.G. Mirovoy straxovoy rыnok na puti k globalizatsii. Moskva ROSSPEN, 2007. 75 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.