•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article analyzes the current state of syndicated lending to investment projects in Uzbekistan and provides suggestions for their improvement.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. // uza.uz. 16.01.2017. 2. Niyazov F. Banki uvelichivayut ob’emы finansirovaniya investitsionnыx proyektov. // Jurnal “Rыnok, dengi i kredit”, 2014. - №6. - S. - 31. 3. Mamatov B.S., Xo‘jamqulov D.Yu., Nurbekov O.Sh. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. Darslik. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. - 84-b. 4. Golov R.S., Baldin K.V., Perederyayev I.I. Investitsionnoye proyektirovaniye: Uchebnik – M.: Dashkov i K, 2010. - S. - 143. 5. Proyektnoye finansirovaniye: sinergeticheskiy aspekt: Uchebnoye posobiye / G.A.Potasheva. - M.: NITs INFRA-M, 2015. - S.- 171 s. 6. Risk-menedjment investitsionnogo proyekta. / Pod red. Grachevoy M. V. – M.: Yuniti, 2009. - S. - 44. 7. Internet saytlari: www.mf.uz - O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi sayti; www.stat.uz - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti; www.gov.uz - Interaktiv davlat xizmatlari yagona portali; www.kun.uz – internet sayti.

Share

COinS