•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article outlines the role of the cluster, in particular, agro-industrial clusters in the economy. The role of agro-industrial clusters in the development of agriculture in Uzbekistan is characterized by its features and trends.

References

1. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturini o‘rganish bo‘yicha ilmiy-ommabop risola. T: “Ma’naviyat” 124-b. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni // “Xalq so‘zi”. 2017 yil 8 fevral. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 maydagi “Buxoro viloyatida zamonaviy paxta-to‘qimachilik klasterini tuzish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi 2978-sonli Qarori. 4. “Paxta-to‘qimachilik ishlab chiqarishlarini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining № 744 sonli qarori. 2018 yil 19 sentyabr. 5. Rahmatov M.A., Zaripov B.Z. Klaster – integratsiya, innovatsiya va iqtisodiy o‘sish. Risola. T.: “Zamin Nashr” nashriyoti, 2018 y. 164 b. 6. Mamatov A.A., Jo‘rayev T.T. Paxtachilik – to‘qimachilik klasteri agrar sohani innovatsion rivojlantirish omili// “Moliya” ilmiy jurnali №6, 2018 y. B 58.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.