•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article was analyzed to organize free economic zones in BRICS countries and their economic developing tendencies. According to the results of the analysis, was given suggestions to apply experiments of BRICS countriesto economy of Uzbekistan.

References

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutq. - Toshkent: «Uzbekistan» NMIU, 2016. – 24 b. 2. Raimjanova M.A. O‘zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarga investitsiyalarni jalb qilish: nazariy asoslari, hozirgi holati va istiqbollari / Monografiya, – Toshkent, 2013 y, 3-b. 3. Adrianov V.D. Spetsialnыe ekonomicheskiye zonы. Jurnal «EKO», 1997, ( №3), S: 42. 4. Danko T.L. Svobodnыe ekonomicheskiye zonы v mirovom xozyaystve// INFRA-M.-1998. S:168. 5. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. –T.: Moliya, 2010. 180-bet 6. Mirzaliyeva S.S. Erkin iqtisodiy zonalarni rivojlantirishning xorij tajribasi: i.f.n. ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya Avtoreferati . Toshkent. TDIU, 2001. 8-bet. 7. Mustafaqulov Sh.I. Investitsion muhit jozibadorligi: nazariya, metodologiya va amaliyot. Monografiya Toshkent. “Iqtisod-Moliya”, 201. 326-bet. 8. Manba: Muallif tomonidan Xalqaro valyuta fondining rasmiy ma’lumotlari asosida tuzildi. International Monetary Fund, Statistical Appendix 2018/ 9. Zakon Brazilii № 3173 ot 6 iyunya 1957 g. 10. SEZ in India – URL: http://eximguru.com (Online Exim Encyclopedia) 11. Manba: Shriram A.B., S.Sanyal. SEZs in India : Criss-CrossWebsite: www.phdcci.in. 2015. 12. Dr. Raj Kumari, Dr. Vandana Mittal, Dr. Hemlata Jain (PhD) (Hindustan College of Science & Technology, Farah, Mathura) (UP) “Special economic zones in india: problems and prospects”. International Journal of Research in Economics and Social Sciences (IMPACT FACTOR – 4.992) r: 5, 4(April, 2015) 13. Geroge Mason University, Fairfax, VA, USA.Journal of Institutional Economics.The political economy of special economic zones.https://www.cambridge.org 14. Ch. Panduranga Reddy,A. Prasad &M. Sampath Kumar. Balanced Regional Development of India through Special Economic Zones: An Empirical Study https://www.tandfonline.com 15. Karimqulov J.I., Umirzoqov J.A.Erkin iqtisodiy hududlar rivojlanishining nazariyasi va amaliyoti. Monografiya. – T.: 2017 195 b.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.