•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article features the aspects of methodology analysis of financial position of companies, suggestion for possibility to improvement it and the steps of financial position.

References

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni. 2. Raximov M. Iqtisodiyot sub’ektlari moliyaviy holatining tahlili. O‘quv qo‘llanma. T.; Iqtisod-moliya, 2015. -290 b, -34 b. 3. Vahobov A.V., Ishonqulov N.F., Ibrohimov A.T. “Moliyaviy va boshqaruv tahlili”. Darslik. T.; Iqtisod-Moliya, 2013. -600 b, 299 b. 4. Milovanov D.Yu., Isayeva G.V., Zenkovich V.G. Metodы otsenki finansovogo sostoyaniya organizatsiy. Molodoy uchenыy, 2018. №22. -426-427 str. 5. Chjan Szыsyuan. Metodы otsenki finansovogo sostoyaniya predpriyatiy v usloviyax krizisa. Yevraziyskiy Nauchnыy Jurnal, 2018. №6. -41-44 str. 6. Stetsenko A.A. Analiz finansovogo sostoyaniya predpriyatiya: suщnost i metodika provedeniya. Ekonomika znaniy: teoriya i praktika. 2017. №2. -87-101 str. 7. Internet sayti: - http://www.elibrary.ru -http://www. moluch.ru

Share

COinS