•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article identifies problems associated with improving the financing of investment costs of enterprises through investment loans of commercial banks and developed scientific proposals aimed at solving these problems.

References

1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b. 2.Sinki Dj. Finansovыy menedjment v kommercheskom banke i v industrii finansovыx uslug. Per. s angl. – M., 2017. – S. 34. 3.Mazurina T.Yu. bankovskoye investitsionnoye kreditovaniye: sovremennoye sostoyaniye, problemы i perspektivы razvitiya// Dengi i kredit. – Moskva, 2013. - №4. – S. 33. 4.Afanaseva O.N. Sostoyaniye rыnka proyektnogo finansirovaniya i faktorы, sderjivayuщiye yego razvitiya//Dengi i kredit. – Moskva, 2014. - №2. – S. 37. 5.Bobakulov T.I. O‘zbekiston Respublikasida milliy valyuta kursining barqarorligini ta’minlash borasidagi muammolar va ularni hal qilish yo‘llari. I.f.d. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, 2008. – B. 13. 6.Umarova Z.S. O‘zbekiston Respublikasida tijorat banklari kreditemissiyasini tartibga solishni takomillashtirish. I.f.n. ilm. dar. oli. uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, 2011. – B. 14. 7. Boymuratov A.D. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishini banklar tomonidan kreditlash amaliѐtini takomillashtirish yo‘nalishlari. I.f.n. ilm. dar. ol. uch. taqd. et. diss. avtoref. – Toshkent, 2008. 8. www.cbu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki 9. www.stat.uz –O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi 10.Sotsialno-ekonomicheskoye polojeniye Respubliki Uzbekistan za 2017 god. Statbyulleten. Gosudarstvennыy komitet Respubliki Uzbekistan po statistike. – Tashkent, 2018. – S. 33.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.