•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the state economy, the development of agrarian sector, econometric analysis of investment processes.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rahbarining 2019 yil uchun mo‘ljallangan eng muhim ustuvor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi Xalq so‘zi gazetasi 2018 yil,29 dekabr 270-son. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida. 2017 yil 7 fevral. PF-4947-son// Xalqso‘zi, 2017 yil 8 fevral. 3. Lin Sfu, Soy Fan, Li Chjou. Kitayskoye chudo: ekonomicheskaya reforma, strategiya razvitiya. - M., 2001. -68 s. 4. Buzdalov I.N. Agrarnaya reforma v Rossii (konsepsii, opыt, perspektivы). –M., 2000. - 325 s. 5. Sandu I.S. Proizvodstvennыe i nauchno-proizvodstvennыe sistemы - effektivnaya forma integratsii nauki i proizvodstva. –M., 1990. – 73 s. 6. Ushachev I.G. Nauchnoye obespecheniye gosudarstvennыx programm razvitiya selskogo xozyaystva Rossii. - M., 2006. – S. 9. 7. Umarov S.R. Qishlok xo‘jaligiga investitsiyalarni jalb etish va ulardan samarali foydalanish : i.f.n. diss. avtoreferati: BMA - T., 2008. -22 b. 8. Mustafaqulov Sh.I. “O‘zbekistonda investitsion muhit jozibador-ligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish” mavzusidagi doktorlik dissertatsiya ishi avtoreferati. Toshkent. 2017 y. 9. Almatova D.S. Tadbirkorlik faoliyatiga investitsiya jalb qilishning mintaqaviy xususiyatlari. Monografiya. –T.: «Noshir», 2013. 194 b. 10. Pardayev M.Q., Pardayev O.M. Qashqadarѐ viloyati iqtisodiѐtini rivojlantirishda innovatsiyalardan foydalanishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish// Innovatsion rivojlanish asosida milliy iqtisodiѐtni modernizatsiyalash: muammolari, yechimlari va istiqbollari. – 2015, 22 b. 11. Xushmatov N., Fayzullayeva T. “Qishloq xo‘jaligiga xizmat ko‘rsatish tarmoqlari va fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish asoslari”// Ekonomika i klass sobstvennikov. – Toshkent, 2004. №1. –46 b. 12. Farmonov T.X. Fermer xo‘jaliklarini rivojlantirish istiqbollari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, - 2004. – 30 b. 13. Choriyev Q.A. Bozor infratuzilmasini shakllantirish – iqtisodiy islohotlar chuqurlashtirish garovi// Bozor islohotlari chuqurlashtirishning asosiy yo‘nalishlari va qishloqda infratuzilmalarni rivojlantirish: respublika ilmiy-amaliy seminar ma’ruzalar to‘plami. – Toshkent: O‘zBIITI, 1998. – B.15. 14. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi ma’lumotlari asosida muallif ishlanmasi.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.