•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article outlines the main directions of the systemic development of exports, increasing the volume of foreign trade, ensuring volumetric export growth in areas that are competitive, developing a mechanism for financial support of export enterprises, supporting the implementation of government programs to develop export opportunities, as well as optimizing and financially stimulating the activities of these enterprises.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziѐevning 2018 yil 28 dekabrdagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. //Xalq so‘zi, 28.12.2018. 2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining www.stat.uz sayti ma’lumotlari. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1996 yil 20 martdagi “Eksportga mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarni rag‘batlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-1411-sonli Farmoni.// Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 29 noyabrdagi "Mahalliy ishlab chiqaruvchilarning eksport salohiyatini yanada rag‘batlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5587-sonli Farmoni.// Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 5. Bruton Henry J.A. Reconsideration of Import Substitution.//Journal of Economic Literature,1998. № XXXVI: 903-936. 6. Edwards S. Openness. Trade Liberalization and Growth in Developing Countries.// Journal of Economic Literature,1993. № XXXI: 1358-1393. 7. Klimov R. Rol eksporta v Rossiyskoy ekonomike. Sbornik nauchnqx trudov “Problemы razvitiya rыnochnoy ekonomiki” IPR RAN M., GUU, s.48-63.; Paxomov A. Eksport pryamыx investitsiy iz Rossii: ocherki teorii i praktiki. M.: IEP im. Ye.P.Gaydara.- 368 s.; Jarinov A. Osnovnыe prinsipы, funksionirovaniya organizatsiy po podderjke eksporta. Rossiyskiy vneshneekonomicheskiy vestnik. №11, 2009 g., s. 16-23. 8. Sharipov F. Eksport-import operatsiyalarini soliqqa tortishni takomillashtirish masalalari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun ѐzilgan dis.avtoreferati. – T. BMA. 2008 y. Kamilov M. Qo‘shilgan qiymat solig‘ini undirish mexanizmi va uni takomillashtirish. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun ѐzilgan dis.avtoreferati. – T. BMA. 2007 y. Abdikarimova D. Bank kreditlari garov ta’minotini baholash amaliѐtini takomillashtirish yo‘llari. I.f.n. ilmiy darajasini olish uchun ѐzilgan dis.avtoreferati. – T. TMI. 2018 y. 9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 15 iyundagi “2016 - 2020 yillarda mineral-xom ashѐ resurslarini chuqur qayta ishlash negizida eksportga yo‘naltirilgan tayѐr kimѐviy mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2547-sonli Qarori.// Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi. 10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 20 maydagi “2016 - 2020 yillarda rangli va nodir metallarni chuqur qayta ishlash negizida eksportga yo‘naltirilgan tayѐr mahsulotlar ishlab chiqarishni ko‘paytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-2533-sonli Qarori.// Lex.uz. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.