•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the scientific and theoretical foundations of the formation of fiscal policy. Elements of budget policy were identified and evaluated taking into account its specific features. The trends of budget policy implementation are shown. Based on the results of the study, conclusions are formulated.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziѐevning Oliy Majlisi palatalariga Murojaatnomasi. 2018 yil. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 iyundagi “2018/2019 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish to‘g‘risida”gi qarori. 3. O‘zbekistonRespublikasining Byudjet Kodeksi. 2013 yil 26 dekabr. 4. Burxanov U.A. Iqtisodiѐtning erkinlashuvi sharoitida davlat byudjeti taqchilligining omillari va qisqartirish masalalari: i.f.n. ... avtoreferati: - Toshkent: BMA, 2002. – 22 b. 5. Vahobov A.V., Malikov T.S. Moliya. Darslik. –T.: “Noshir”, 2012. 284-b 6. Do‘stmuxammad X.U. Xalq ta’limini samarali moliyalashtirishni tashkil etish yo‘llari: i.f.n. ... avtoreferati: - Toshkent: BMA, 2012. – 22 b. 7. Zaynalov J.R., Aliyeva S.S. G‘azna tizimi samaradorligini ta’minlash bo‘yicha amalga oshiriladigan xizmatlarni rivojlantirish yo‘llari//“Iqtisodiѐt va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. №2, may-iyun, 2014 yil. 8. Nabiyev D.X. Ta’lim sohasidagi investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari (O‘zbekiston o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim tizimi misolida): i.f.n. ... avtoreferati: - Toshkent: BMA, 2005. – 22 b. 9. Pardayev U.U. Davlat byudjetini prognozlashtirish uslubiѐtini takomillashtirish: i.f.b.f.d. (PhD) ... avtoreferati. – Toshkent: TMI, 2018. – 58 b. 10. Rayimberdiyeva O.R. Sog‘liqni saqlash muassasalarini moliyaviy ta’minlashni tashkil qilish: i.f.n. ... avtoreferati: - Toshkent: BMA, 2001. – 22 b. 11. Raxmonov D.A. O‘zbekistonda ijtimoiy sohani moliyalashtirishning metodologik asoslarini takomillashtirish: i.f.d. (DSc) ... avtoreferati. – Toshkent: TDIU, 2018. – 72 b. 12. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi ma’lumotlari. 13. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi: O‘zbekiston Respublikasida aholi turmush darajasi va farovonligining rivojlanish tahlili, 2018 y. 14. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi: O‘zbekiston Respublikasida oliy ta’lim tizimining asosiy ko‘rsatkichlari statistikasi, 2018 y. 15. Fuqarolar uchun byudjet 2019 loyihasi: O‘zbekiston Respublikasi moliya vazirligi, 2018.

Share

COinS