•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article outlines the concepts of competitiveness, theoretical and methodological foundations of increasing national competitiveness. The essence of competitiveness at the micro, meso and macro level is explained. The importance of ensuring the competitiveness of goods, firms, spheres and the region in promoting national competitiveness and their development priorities is described.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni //“Xalq so‘zi”. 2017 yil, 8-fevral 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziѐevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi // “Xalq so‘zi”. 2018 yil 29 dekabr. 3. Porter M. Konkurensiya. Per. s angl. Uch. Pos. – M.: Izdatelskiy dom “Vilyams”, 2000. – s 480. 4. Rubin Yu.B. Teoriya i praktika predprinimatelskoy konkurensii: Uchebnik. 4-ye izdaniye, pererabotannoye i dopolnennoye. – M.: OOO “Market DS Korporeyshn”, 20014. – s.86. 5. Spiridonov I.A. Mejdunarodnaya konkurensiya i puti povыsheniya konkurentosposobnosti ekonomiki Rossii. Uch. Pos. – M.: “INFRA”, 1997. – s.117. 6. Mazilkina Ye.I., Panichkina G.G. Upravleniye konkurentosposobnostyu. Uch. Pos. 3-izd., ster. – M.: Izdatelstvo “Omega - L”, 2009. – s.58. 7. Lukina A.V. Marketing tovarov i uslug. Uch. Pos. – M.: FORUM, 2008. – S.32. 8. Yo‘ldoshev Z., Xalilova X. Milliy va jahon iqtisodiѐti. - T.: “Cho‘lpon”, 2013. 30-b.

Share

COinS