•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article was described the factors affecting the economic potential of small businesses and the level of assessment of economic capacity implements.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha arakatlar strategiyasi to‘ risida”gi Farmoni., www. lex.uz. 2. O‘zbekiston Respublikasining “Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘ risida”gi onuni. – www.lex.uz 3. Bolshoy ekonomicheskiy slovar / pod. red. A.N. Azriliyana. – 2-ye izd. dop. i pererab. – M.: Institut novoy ekonomiki, 1997. – 864 s. 4. Sheshukova T. G., Kolesen Ye. V. Ekonomicheskiy potensial predpriyatiya: suщnost, komponentы, struktura // Vestnik PGU. Seriya: Ekonomika . 2011. №4. 5. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika o‘mitasi ma’lumotlari www.stat.uz.

Share

COinS