•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses the methodological and organizational –technical features of the remuneration of health workers. Recommendations for remuneration for health care institutions, the formulation and improvement of their accounting policies.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Tibbiѐt xodimlari mehnatiga haq to‘lash tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Qarori 2005 yil 1 dekabr PQ-229 –son. //www.lex.uz. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Davlat tibbiѐt muassasalari va sog‘liqni saqlashni boshqarish organlari xodimlarini moddiy rag‘batlantirishni kuchaytirish chora –tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori 2018 yil 7 noyabr PQ -4007 –son.//www.lex.uz. 3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Tibbiѐt xodimlari mehnatiga haq to‘lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Qarori 2005 yil 21 dekabr 276 –son.//www.lex.uz. 4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Vazirlar Mahkamasining “Tibbiѐt xodimlari mehnatiga haq to‘lashning takomillashtirilgan tizimini tasdiqlash to‘g‘risida” 2005 yil 21 dekabrdagi 276-son qaroriga o‘zgartirish kiritish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Hukumatining qarori o‘z kuchini yo‘qotgan deb hisoblash to‘g‘risida” gi Qarori 2018 yil 1 dekabr 976 –son. //www.lex.uz. 5. “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Yo‘riqnoma. O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2010 yil 22 dekabrda 2169 –son bilan ro‘yxatga olingan.//www.lex.uz. 6. “Hisob siѐsati” nomli O‘zbekiston Respublikasi byudjet hisobining standarti (1 –sonli BHS).O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2016 yil 27 dekabrda 2853–son bilan ro‘yxatga olingan.//www.lex.uz. 7. Mirziѐev Sh.M. “Oliy majlisga Murojaatnoma” 2017 yil 22 dekabr.//www.president.uz. 8. Kondrakov N.P., Kondrakov I.N. Buxgalterskiy uchet v byudjetnыx organizatsiyax:Uchebnik –M.: Prospekt, 2006 g., s.63. 9. Firstova S.Yu. Buxgalterskiy uchet v meditsine: Uchebnoye posobiye –M.: AyPiEr Media, 2007 g., s.105. 10. Vorobeva I.P., Spesivseva A.L., Barыsheva G.A.Buxgalterskiy uchet v byudjetnыx uchrejdeniyax: Uchebnoye posobiye –Tomsk.: TPU, 2007 g., s.58. 11. Mehmonov S.U. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobivaichki audit metodologiyasini takomillashtirish. Iqtisod fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun ѐzilgan dissertatsiyasi. – Toshkent 2018.-116 bet. 12. Qo‘chqorov T.S. va boshq. “UzASBO” Byudjet tashkilotlari avtomatlashtirilgan tizimi: O‘quv qo‘llanma –T.: Moliyachi, 2015.-378 bet. 13. Yugay L.P., Vanyushina A.A., Raxmatulina O.R. Raschetы s personalom. Osobennosti oplatы truda –T.: NORMA, 2014 g., s.149. 14. Nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazining 2018 yildagi moliyaviy hisobot ma’lumotlari.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.