•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article describes the fundamentals, features and current examples of the formation and accounting of off-budget funds of state-financed organizations. Recommendation are provided for the formation and improvement of off-budget funds of budget organizations.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni. http://lex.uz/docs/3107036 2. Pereira de Campos C.M., Rodrigues L.L., Jorge S.M. The role of management accounting systems in public hospitals and the construction of budgets: A literature review. Public Health and Welfare: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications12 September 2016, Pages 289-312. https://www.scopus.com/record/ display.uri?eid=2-s2.0-85018564861&origin=resultslist&sort=plf 3. Bashkatov V. V., Pokusayev V. Yu. Osobennosti buxgalterskogo ucheta v byudjetnыx uchrejdeniyax. Jurnal “Sovremennaya nauka: aktualnыe problemы i puti ix resheniya”. Vыpusk № 13 / 2014. 320 s. 4. Ostonaqulov M. Byudjet tashkilotlarida yangi buxgalteriya hisobi. Qo‘llanma. – Toshkent, Yangi asr avlodi, 2011. 480 b. 237-bet 5. Mehmonov S.U. va boshq. “Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi”. Darslik. – Toshkent, “Sano-standart”, 2013. 456 b. 334-bet 6. G‘aniyev Sh.V. Byudjet tashkilotlarida buxgalteriya hisobi va moliyaviy nazoratni takomillashtirish (ta’lim tizimi misolida). Iqtisodiѐt fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun ѐzilgan dissertatsiya avtoreferati. T.: O‘z R BMA.,2008. 18 b. 14-bet 7. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining 2018 yil 1 fevraldagi № 01/2-01-19-151 sonli ma’lumotnomasi. 8. O‘zbekiston Respublikasining Byudjet kodeksi. 2013 yil 26 dekabrdagi № 360-son. http://lex.uz/docs/2304138 9. O‘zbekiston Respublikasi byudjet hisobining standarti (2-son BHS) “Yagona schѐtlar rejasi” O‘z.R. AV. 2018 yil 20 oktyabr 3078-son bilan ro‘yxatga olingan. http://lex.uz/docs/4021369?otherlang=3 10. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 3 sentyabrdagi 414-sonli “Byudjet tashkilotlarini mablag‘ bilan ta’minlash tartibini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Qarori. http://lex.uz/docs/319286 11. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 1999 yil 5 fevraldagi 54-son Qarori bilan tasdiqlangan “Maxsulot (ishlar, xizmatlar)ni ishlab chiqarish va sotish xarajatlarining tarkibi xamda moliyaviy natijalarni shakllantirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom. http://lex.uz/docs/264422

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.