•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article discusses the evolution of banking services and the development stages of remote banking services. Remote banking services are interpreted by commentators from foreign economists and listed author's approach.

References

1. A.I.Jukov, “Bankovskaya sistema Rossii”. M. - Prospekt, 2009. 186 b. 2.Ivanov A. Bankovskiye uslugi: zarubejnыy i rossiyskiy opыt. M.: Finansы i statistika, 2002 g. 3. Mavzu doirasida tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan tuzildi. 4. Duglas X. Bankovskaya politika v oblasti kreditovaniya. - M.: Slovo, 1971. - 508 s. 5. Brayan G. Konkurensiya v bankovskoy sfere. - M.: Ekonomika i finansы, 1970. - 428 s. 6. A.V. Vasilev, Ye.B. Gerasimova, L.S. Tishina. Monitoring kachestva bankovskix uslug. 2004. 7. http://www.un.org/ra/documents/decl_conv/decl2010.html sayti ma’lumotlari asosida tayѐrlangan. 8. Ramayah, T., (2005). Course website usage among distance learning business students: the role of prior experience. International Journal of Learning 11, 1507–1517. 9. Devlin, J.F. (1995), “Technology and innovation in retail banking distribution”, International Journal of Bank Marketing, Vol. 13 No. 4, pp. 19-25. 10. Spilnichenko V.K. Transformatsiya bankovskix platejnыx sistem v ekonomike Rossii // Ekonomicheskiy jurnal. 2012. № 2 (26). 11. Lixodeyeva N. I. Primeneniye elektronnogo bankinga pri zaklyuchenii i ispolnenii bankovskix dogovorov [Tekst] / N. I. Lixodeyeva // Yuridicheskaya rabota v kreditnoy organizatsii. – 2014. - No2. – S. 23-27. 12. Zabrodiskaya K.A., Zaxarova A.O. Osnovы razvitiya distansionnogo bankovskogo obslujivaniya. BGEU Belorusskiy gosudarstvennыy ekonomicheskiy universitet. Biblioteka. 2012 g. 57-63. 13. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki “Bank hisobvaraqlariga masofadan xizmat ko‘rsatish tizimlarida ishlash tartibi to‘g‘risida”gi 2155-sonli Nizom, 2010 yil 19 noyabr. 14. https://bankir.ru/avtori/1659981/ Dmitriy Miroshkinov “Bank’s soft biznes” kompaniyasi boshqaruvchisi. 15. Petrova, K. (2002), Proceedings of the 2002 International Conference of the Global Business and Technology Association, pp. 928-939. 16. Pousttchi, K. and Schurig, M. (2004),“Assessment of today’s mobile banking applications from the view of customer requirement”, Proceedings of the Hawaii International Conference on System Sciences, Big Island, Hawaii, 5-8 January, available at: http://csdl1.computer.org/comp/propceedings/ hicss/2004/2056/07/ 20560184a.pdf (accessed 16 February 2006). 17. https://wealthhow.com/history-of-internet-banking. 18. Mavzu doirasida tadqiqotlar natijasida muallif tomonidan tuzildi. 19. “Infographic: The History of Internet Banking (1983-2012)”, The Financial Brand (October 2, 2012), http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet-banking/. 20. Call-sentr – (inglizchada call center – qo‘ng‘iroqlarni qayta ishlash markazi) - ixtisoslashtirilgan tashkilot bo‘lib qo‘ng‘iroqlarni amalga oshiruvchi va ovozli aloqa kanallari haqida pudratchi organ ѐki bosh tashkilot manfaatlari bo‘yicha axborot beruvchi tashkilotdir. 21. Call-sentr dlya banka: moda ili neobxodimost? // Bankovskiye texnologii. – 2003. – №3. – S. 59–60 22. “Infographic: The History of Internet Banking (1983-2012)”, The Financial Brand (October 2, 2012), http://thefinancialbrand.com/25380/yodlee-history-of-internet-banking/. 23. www.bankofamerica.com “Bank of America” bankining rasmiy veb-sayti ma’lumotlari asosida. 24. Susannah Fox. “51% of U.S. Adults Bank Online”, PewResearch Internet Project (August 7, 2013), http://www.pewinternet.org/2013/08/07/51/-of-u-s-adults-bank-online/ 25. Mahavir Jain. Trend Report: Mobile App Development in 2018. January 17, 2018

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.