•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article talks about the indicators which evaluate efficiency of business entities activity. Moreover, approaches of scientific formulas for determining efficiency indicators, quantitative and qualitative assessments. There was analyzed scientific views on the indicators which evaluate efficiency of business entities activity.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2017-yil 18-apreldagi ―O‘zbekiston Respublikasi Xususiylashtirilgan korxonalarga ko‘maklashish va raqobatni rivojlantirish davlat qo‘mitasi faoliyatini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida‖gi PQ-2897 – sonli qarori 2. Moliya va boshqaruv tahlili / Darslik: A.V.Vahobov, N.F.Ishonqulov, A.T.Ibrohimov; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent moliya instituti. — 3-qayta ishlangan va to‘ldirilgan nashri. –T.: ―Iqtisod-Moliya‖, 2013.– 394-b. 3. Iqtisodiѐt sub’ektlarini moliyaviy holatining tahlili. O‘quv qo‘llanma / Rahimov M.Yu. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent moliya instituti. – T.: ―Iqtisod-Moliya‖, 2013. – 55-b. 4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 28 iyuldagi ―Davlat ulushi bo‘lgan aksiyadorlik jamiyatlari va boshqa xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyati samaradorligini baholash mezonlarini joriy etish to‘g‘risida‖gi 207-sonli qarori 5. Iqtisodiy tahlil nazariyasi / O‘quv qo‘llanma : B.J.Xakimov [va boshqalar]; O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, Toshkent moliya instituti. – T.: ―Iqtisod-Moliya‖, 2013. – 240 bet. 6. Iqtisodiy tahlil nazariyasi / Darslik: N.F.Ishonqulov va boshqalar. T.: ―Sano-standart‖, 2014-yil, 336 bet. 7. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Konunchilik palatasi tomonidan 2014-yil 18-fevralda qabul qilingan ―Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarni huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida‖gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida‖gi qonuni 8. www.lex.uz – O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi 9. www.mf.uz – O‘zbekiston Respublikasining Moliya Vazirligi 10. www.uza.uz – O‘zbekiston Milliy axborot agentligi

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.