•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article analyzes the importance of foreign investment and their role in the development of national economy and is analyzed based on statistical data. The article also outlines the steps to be taken to facilitate the attraction of foreign investments into the national economy.

References

1. Karimov I.A. O’zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo’nalishlari. – T.: O’zbekiston, 1993 yil, 16-17 betlar. 2. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “O’zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo’yicha Harakatlar strategiyasi to’g’risida”gi PF-4947-son Farmoni. // “Xalq so’zi”, 8 fevral 2017 yil. 3. “Chet el investitsiyalari to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasining qonuni. 1998 yil 30 aprel. 3-modda. 4. Dictionary of International Trade. Global Marketing Strategies, 2015, p.82. 5. G’ozibekov D. G’. Investitsiyalarni moliyalashtirish masalalari. – T.: “Moliya”, 2003, 45 bet. 6. Qo’ziyeva N.R. Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar faoliyatini rag’batlantirishning moliya-kredit mexanizmini takomillashtirish yo’nalishlari. Iqt. fan. dok. ilm. dar. olish uchun yoz. diss. avtoref. – T.: BMA, 2008, 11 bet. 7. FozilchayevSh.Q., XidirovN.G’. Investitsiya va lizing asoslari. O’quv qo’llanma. – T.: Moliya, 2017 yil, 22 bet. 8. www.stat.uz(O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo’mitasi rasmiy veb sayti). 9. O’zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot Vazirligi ma’lumotlari asosida tayyorlangan: www.mineconomy.uz 10. O’zbekiston Respublikasi Davlat Statistika qo’mitasi veb sayti: https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/2030-asosiy-kapitalga-investitsiyalar 11. Saidmamatov O., Salaev S., Eschanov B., Shimin L (2014). Renewable energy potential of developing countries: The drivers towards a green economy (a case study from Uzbekistan), International Journal of Green Economics, 8 (2): 134 – 143. 12. Polyxeni Kechagia and Theodore Metaxas. FDI in Central Asia: Uzbekistan. Munchin Personal RePEc Archive. University of Thessaly, Department of Economics, Greece, 2016. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/71326/1/MPRA_paper_71326.pdf 13. O’zbekiston Milliy axborot agentligi: http://uza.uz/uz/politics/xorijiy-investitsiyalarni-jalb-etish-va-investitsiya-loyihal-21-06-2018 14. YANGILIKLAR XABARNOMASI №121. TIV Jamoatchilik va OAV bilan aloqalar boshqarmasi. 2018 yil 22 iyun.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.