•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses the organizational and economic conditions for increasing the innovative potential of the fuel and energy sector, in addition, identifies opportunities for improving the innovative potential of this network and makes recommendations for creating the necessary conditions.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoni. PF-4947-son, 2017 yil 7 fevral. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. 2017 y., 6-son, 70-modda. 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (http://uza.uz.22-12-2017). 3. Allayeva G.J. Yoqilg‘i-energetika kompleksi korxonalari faoliyatini samarali rivojlantirish. Iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi Avtoreferati. T.: 2018. – 60 b. 4. Nikulina O.V., Miroshnichenko O.V. Sravnitelnыy analiz osobennostey finansirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti kompaniy neftegazovogo kompleksav mirovoy ekonomike. Finansovaya analitika: problemы i resheniya. 32 (2016) s. 23-39. 5. EderL.V., Filiminova I.V., Provornaya I.V., Nemov V.Yu. Osnovnыe problemы innovatsionnogo razvitiya neftegazovoy otrasli v oblasti dobыchi neftiigaza // Bureniyeineft. 2014. № 4. S. 16–22. 6. Savinova N.N. Problemы innovatsionnoy deyatelnosti predpriyatiy neftegazovogo kompleksa // Problemы sovremennoy ekonomiki (Novosibirsk). 2013. № 16. S. 55–59. 7. BelozersevaO.V. Perspektivы primeneniya innovatsionnыx texnologiyv neftyanoy otrasli Rossii // Mejdunarodnыy jurnal prikladnыx i fundamentalnыx issledovaniy. 2015. № 8-3. S. 502–505. 8. Tokarev A.N., Kirpichenko V.N. Problemы formirovaniya innovatsionnoy politiki vneftegazovom sektore // Innovatsii. 2013. № 1. S. 121–127. 9. Silkin V.Yu. Innovatsionnaya politika v neftegazovoy otrasli: problemы dogonyayuщego razvitiya // Energeticheskaya politika. 2014. № 6. S. 46– 55. 10. MakovV.M. Osobennosti finansirovaniya innovatsionnoy deyatelnosti na predpriyatiyax neftegazovogo kompleksa // Sovremennaya ekonomika: problemы, putiresheniya, perspektivы: sborniknauchnыxtrudov. Kinel: RITsSGSXA, 2016. S. 475–479. 11. “O‘zbekneftgaz” MXKning tegishli yillardagi hisobot ma’lumotlari. 12. BP Statistical Review of World Energy 2018. 67th edition. June 2018. (https://www.bp.com).

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.