•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article justifies the need to apply social discounts, and also draws relevant conclusions, scientific proposals and practical recommendations.

References

1. Kulikova M.A. Zarubejnыy opыt podoxodnogo nalogooblojeniya fizicheskix lits i vozmojnosti yego primeneniya v otechestvennoy praktike // Mordovskiy gosudarstvennыy universitet imeni N.P.Ogarѐva. Saransk, Rossiya, 2016. 2. Barxatova T.A. Puti sovershenstvovaniya standartnыx i sotsialnыx nalogovыx vыchetov po NDFL //Buxgalterskiy uchet, nalogi i nalogooblojeniye. – SPbGUSE, 2012. S.167-173. 3. Niyazmetov I.M. Soliq yukini optimallashtirish: nazariya, uslubiyat va amaliѐt. Monografiya. – Toshkent: «Moliya», 2016. – 17 b. 4. Smit A. Issledovaniye o prirode i prichinax bogatstva narodov. – M.: Sotsekgiz, 1962. – 384 s. 5. Vahobov A., Jo‘rayev A. Soliqlar va soliqqa tortish. //Darslik. –T.: “Sharq”. 2009. -225 b. 6. Ozerov I. Osnovы finansovoy nauki. Ucheniye ob obыknovennыx doxodax. – M., 1908. Vыp.1. 7. http://closeurope.com/nalogi-dlya-fizicheskikh-lic-v-germanii/ 8. http://www.europa-invest.net/steuern/einkommensteuer 9. Muallif tomonidan www.europa-invest.net ma’lmumotlaridan foydalanib tuzilgan 10. http://closeurope.com/nalogi-dlya-fizicheskikh-lic-v-germanii/

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.