•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article examines the importance of the development of small business and private entrepreneurship in the socio-economic development of the country, analyzes its influence on the degree of stratification of society using mathematical and statistical methods.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida /Rasmiy nashr/O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi. – Toshkent: Adolat, 2017. – 91-b. 2. Malыy biznes. Organizatsiya, ekonomika, upravleniye: ucheb. Posobiye. Pod red. V.Ya.Gorfinkelya, V.A.Shvandara. – 3-ye izd., pererab. i dop. – M.:YuNITI-DANA, 2009. – S. 7. 3. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik: O’quv qo’llanma/ E.I.Ergashev, M.E.Jabborov va boshqalar, – T.: Iqtisod-Moliya, 2018, 11-b. 4. Magnus Ya.R., Katыshev P.K., Peresetskiy A.A. Ekonometrika. Nachalnыy kurs: Ucheb.- 6-ye izd., pererab. i dop. – M.:Delo, 2004. – 559 s. www.stat.uz (O‘zbekiston Respublikasi davlat statistika qo‘mitasi sayti).

Share

COinS