•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article discusses many common features in the mechanisms of state regulation of economic development of the region as well as the effective use of the mechanisms in the development of tourism in foreign countries

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi. Farmoni.Toshkent, 2016yil, 2 dekabr 2. Kuznetsova O.V. Ekonomicheskoye razvitiye regionov. Moskva. 2015, 61s. 3. Kim X.S. Regionalnaya politika i blagosostoyaniye: Yujnokoreyskiy opыt. Ekonomiko-matematicheskiye metodы. 2011. №4, 21s. 4. Ibragimov A. I. Regionalnaya politika razvivayuщixsya stran. - Baku. Elm, 2002, 83S. 5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2017-2021 yillarda Orolbo‘yi mintaqalarini rivojlantirish dasturi. Qarori, Toshkent, 2017 yil, 18 yanvar. 6. Valedinskaya Ye.N. Innovatsionnыe aspektы razvitiya turizma v Moskovskom regione.-M.;2011, 16-20 S. 7. Sadыkov A.M. Osnovы regionalnogo razvitiya: teoriya, metodologiya, praktika. Tashkent, 2005, -S. 223. 8. Andrianov V.D., Kuznetsov A.N. Spetsialnыe ekonomicheskiye zonы v mirovoy ekonomike. Moskva. TENS, 2018.-S. 64

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.