•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In this article discussed analyzed contemporary issues of further developing digital economy, blokchayin technology and kriptocurrency in the Republic of Uzbekistan in the conditions of globalization. Also, authors analyzed mechanisms of implementing sovereign kriptocurrency systems, blockchain, kraudsorsing, kraudfunding technologies and initial coin offering mechanizms in the local conditions.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiѐtni rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» PQ-3832-son Qarori, 2018 yil 3 iyul. 2. Postanovleniye Kabineta Ministrov «O dopolnitelnыx merax po dalneyshemu razvitiyu i vnedreniyu sifrovoy ekonomiki v Respublike Uzbekistan» ot 31 avgusta 2018 goda. 3. Gulyamov S.S., Baltabayeva G.R. va boshkalar. Raqamli iqtisodiѐtda blokcheyn texnologiyalari. T: ―Navruz‖ nashriѐti, 2019 yil. 192 bet 4. Ayupov R.X., Baltabayeva G.R. Rakamli valyutalar bozori: innovatsiyalar va rivojlanish istikbollari. –T: «Fan va texnologiya» nashriѐti, 2018, 172 bet. 5. Lapidus L.V. Sifrovaya ekonomika: upravleniye elektronnыm biznesom i elektronnoy kommersiyey // M.: INFRA-M, 2018. -381 str. 6. Nataniel Popper. Sifrovoye Zoloto. Neveroyatnaya istoriya bitkoyna ili o tom, kak idealistы i biznesmenы izobretayut dengi zanovo, 2016, 350 str. 7. Baltabayeva G.R., Ayupov R.X. Kichik biznes va tadbirkorlikda innovatsion rivojlanish yo‘nalishlari. –T: «Fan va texnologiya» nashriѐti, 2018, 232 bet. 8. Baltabayeva G.R., E.I. Ergashev va boshkalar. O‘zbekistonda innovatsion iktisodiѐtni shakllantirish muammolari va yechimlari. –T: «Iktisod-moliya» nashriѐti, 2015, 144 bet. 9. Baltabayeva G.R., I.A. Bakiyeva va boshkalar. O‘zbekistonda elektron biznesning rivojlanish istikbollari. –T: «Format poligraf» nashriѐti, 2016, 205 bet. 10. http://blokchain.community – Rossiyaning blokcheyn jamiyati 11. http://ru.newsbtc.com– Bitkoin va blokcheyn yangiliklari 12. http://ziyonet.uz – O’z R axborot-ta’lim portali

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.