•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the state of the small business and private entrepreneurship, the development of this area and provides relevant recommendations to improve the employment of the population.

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. http:// www.Lex.uz 2. Petti V., Smit A., Rikardo V., Keyns Dj., Keyns M., Frimen M. Klassika ekonomicheskoymыsli. – M.: EKSMO-PRESS. 2000.– 115 s. 3. Komarov A.G., Bogdanova S.Yu., Lichnov A.V. Malыy biznes izanyatost v Rossii i za rubejom. Problem teorii i praktiki predprinimatelstva. – 2011.№4. 40str. 4. Bondyasheva A.S., Zemlyanuxina N.S. Upravleniye zanyatostyu: rol malogo biznesa v dostijenii effektivnoy zanyatosti naseleniya regiona // Izv. Sarat. un-ta. Nov. ser. Ser. Ekonomika. Upravleniye. Pravo. 2016. T. 16. vp. 4. S. 429-434. 5. O„zbekiston Davlat statistika qo„mitasi. www.stat.uz 6.O„zbekiston Respublikasi Prezidentining "Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta‟minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo„shimcha chora-tadbirlar to„g„risida" gi Farmoni. http://uza.uz/uz/documents/tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlashga 7. O„zbekiston Davlat statistika qo„mitasi. www.stat.uz

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.