•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article the factors contributing to the competitivennes and competitiveness of the national economy, as well as factors that contribute to the competitiveness of the national economy is discussed. The purpose of active entrepreneurship is to increase the competitiveness of the national economy. The role and importance of small business and entrepreneurship in the national economy of Uzbekistan and its competitiveness are reflected.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” gi Farmoni// “Xalq so‘zi”. 2017 yil. 8 fevral 2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziѐevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi - T.: “O‘zbekiston” NMIU, 2018. - 80 b. 3. Porter M. Konkurensiya. –M.: Izdatelskiy dom “Vilyams”, 2002.-496-s 4. Yo‘ldoshev Z., Xalilova X. Milliy va jahon iqtisodiѐti. - T.: “Cho‘lpon”, 2013. 30-b 5. www.stat.uz - O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti.

Share

COinS