•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article reveals the problems associated with improving the practice of financing the circulating assets of enterprises and developed scientific proposals aimed at solving these problems.

References

1. Kovaleva A.M., Lapusta M.G., Skamay L.G. Finansы firmы.– M.:INFRA – M, 2013. – S. 159. 2. Stoyanova Ye.S. Finansovыy menedjment: teoriya i praktika.– M.: Perspektiva, 2015. – S. 219. 3. Prosvetov, G. I. Biznes-planirovaniye: zadachi i resheniya. – M.: AlfaPress, 2014. – S. 132. 4.O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziѐevning Oliy Majlisga murojaatnomasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2018. – 8-b. 5. Mirziѐev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 27-b. 6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 avgustdagi PQ-3175-sonli “Erkin iqtisodiy zonalar samarali faoliyat ko‘rsatishi uchun vazirliklar, idoralar va joylardagi davlat hokimiyati organlarini muvofiqlashtirishni kuchaytirish va ularning ma’suliyatini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – №32. – 34-b. 7. OAJ “Bekobodsement”ning moliyaviy hisobotlari ma’lumotlari. 8. Bankovskoye delo. Pod red. prof. O.I. Lavrushina. Uchebnik. – M.: KNORUS, 2008. – S. 387. 9. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.