•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article is devoted to the creation of mutually beneficial mutual funds in commercial banks on the basis of the tasks outlined in the "Strategy for Action". It describes ways of raising funds from the population through mutual funds and expanding the resource base of commercial banks. In addition the possibilities of using the experience of such foreign countries as Germany and Russia in the republic were explored.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi “Investitsiya va pay fondlari to‘g‘risida ” 2015 yil 25 avgust,O‘RQ-392-son.«Xalq so‘zi» gazetasining 2015 yil 26 avgustdagi 167 (6350)-sonida e’lon qilingan. 4- modda 2. O‘zbekiston Respublikasi Qonuni“Banklar va bank faoliyati to‘g‘risida” Toshkent sh.,1996 yil 25 aprel,216-I-son. 4- modda 3. O‘zbekiston Respublikasi Pezidentining “Respublika bank tizimini yanada rivojlantirish va barqarorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3270-son qarori. 2017 yil 12 sentyabr. № 1 ilova 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha xarakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi 2017 yil 7 fevral, PF-4947-sonli Farmoni. №- 8 ilova , 125 t/r. 5. Sh.M. Mirziѐev. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziѐevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi. 6. Butikov I.L. Rыnok sennыx bumag Uchebnik. – Tashkent: Konsauditinform, 2001. – S. 192. 7. Alexin B.I. Rыnok sennыx bumag. Vvedeniye v fondovыe operatsii. M.: Finansы i statistika, 1991. S. 31. 8. Gitman L., Djon k M. Osnovы investirovaniya. M: Delo, 1999. S. 642 9. Sharp U., Aleksander G., Beyli Dj. Investitsii / Per. s angl. M.: INFRA-M, 1997.S. 740., Abramov A. Ye. Investitsionnыe fondы: Doxodnost i riski, strategii upravleniya portfelem, ob’ektы investirovaniya v Rossii. – M.: Alpina Biznes Buks, 2005. – S. 56. 10. Shoxa‟zamiy Sh.Sh. Moliya bozori va qimmatli qog„ozlar./Darslik.-T.: «Fan va texnologiya», 2012.- 205 b. 11. ShakilFaruki, Anglo-russkiy/Russko-angliyskiy Slovare bankovskix i finansovыx terminov. Institut Ekonomicheskogo Razvitiya pri Vsemirnom banke, Gosudarstvennaya Finansovaya Akademiya. Izdano v SShA, 1993 g. 12. “Investitsiya kompaniyalari to‘g‘risida”gi AQSh Federal qonuni 1940 yil (Investment Company act of 1940), Gesetz Tiber Kapitalanlagegesellschaften (Capital Investment Companies Act) of 1957, Zakon Respubliki Kazaxstan ot 7 iyulya 2004 goda № 576-II «Ob investitsionnыx fondax» (s izmeneniyami i dopolneniyami po sostoyaniyu na 24.11.2015 g.)statya -16. Internet ma’lumotlari: https://nauchforum.ru/journal/stud/6/21061 http://pif.investfunds.ru/news/72839 http://investfunds.kz/asset-management/funds/ http://economics.studio/bank-delo ma’lumotlari asosida http://www.nlu.ru/ ma’lumotlari asosida http://www.allpif.ru ma’lumotlari asosida http://www.pifconsulting.ru ma’lumotlari asosida

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.