•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Of realization of auditing controladapts oneself and improves system quality of audit on international standards, in commercial banks developed recommendations and conclusion for development control standards quality of internal audit.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3946-sonli Qarori 2. Gutsayt Ye.M., Vneshniy kontrol za kachestvom audita,:// Auditorskiye vedomosti. №4/2004.-Moskva: 2004.-23-26s. 3. Bыchkova S.M., Ponyatiye kachestva v audite i buxgalterskom uchete.// Auditorskiye vedomosti, №3/2005.-Moskva2005. -36-37s. 4. Paxomov D., Kachestvo auditorskix uslug: organizatsiya kontrolya, //Finansovaya gazeta. №/2001. -Moskva: 2001. -14-15s. 5. Karagoda V.S. Audit.-Moskva:«Yurayt».2016 .-328s. 6. Jarыlgasova B.T., Suglobov A.Ye. Mejdunarodnыe standartы audita.-Moskva: «KNORUS», 2008.-400 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.