•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

Of realization of auditing controladapts oneself and improves system quality of audit on international standards, in commercial banks developed recommendations and conclusion for development control standards quality of internal audit.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 19 sentyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasida auditorlik faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3946-sonli Qarori 2. Gutsayt Ye.M., Vneshniy kontrol za kachestvom audita,:// Auditorskiye vedomosti. №4/2004.-Moskva: 2004.-23-26s. 3. Bыchkova S.M., Ponyatiye kachestva v audite i buxgalterskom uchete.// Auditorskiye vedomosti, №3/2005.-Moskva2005. -36-37s. 4. Paxomov D., Kachestvo auditorskix uslug: organizatsiya kontrolya, //Finansovaya gazeta. №/2001. -Moskva: 2001. -14-15s. 5. Karagoda V.S. Audit.-Moskva:«Yurayt».2016 .-328s. 6. Jarыlgasova B.T., Suglobov A.Ye. Mejdunarodnыe standartы audita.-Moskva: «KNORUS», 2008.-400 s.

Share

COinS