•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article examines the issues of priority development of the audit, including the formation of an innovative external control system, including the quality of work based on international standards, and provides a scientific proposal to improve the efficiency of audit services and maintain business confidence in the results of audit organizations.

References

1. «Ob administrativnoy otvetstvennosti» Kodeks Respubliki Uzbekistan, 22 sentyabrya 1994 g., № 2015-XII; 2. «Ugolovnogo Kodeks» Respubliki Uzbekistan, ot 22.09.1994 g.; 3. «Grajdanskogo Kodeks» Respubliki Uzbekistan, ot 29.08.1996 g. N 256-I; 4. Zakon Respubliki Uzbekistan «O dogovorno-pravovoy baze deyatelnosti xozyaystvuyuщix sub’ektov», ot 29 avgusta 1998 g., № 670-I; 5. Zakon Respubliki Uzbekistan «Ob auditorskoy deyatelnosti» (novaya redaksiya), ot 26 maya 2000 g., №78-II; 6. Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O dopolnitelnыx merax po obespecheniyu uskorennogo razvitiya predprinimatelskoy deyatelnosti, vsemernoy zaщite chastnoy sobstvennosti i kachestvennomu uluchsheniyu delovogo klimata», ot 5 oktyabrya 2016 goda №UP-4848; 7. Postanovleniya Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O merax po dalneyshemu razvitiyu auditorskoy deyatelnosti v Respublike Uzbekistan» ot 19 sentyabrya 2018 goda № PP-3946; 8. Postanovleniya Prezidenta Respubliki Uzbekistan «O dalneyshem sovershenstvovanii deyatelnosti auditorskix organizatsiy i povыshenii ix otvetstvennosti za kachestvo okazыvayemыx uslug», ot 04 aprelya 2018 goda № PP-615; 9. I.V.Alekseyeva. Metodologiya strategicheskogo audita kommercheskix organizatsiy v usloviyax reformirovaniya auditorskoy deyatelnosti. Dissertatsiya na soiskaniye doktor ekonomicheskix nauk / Rostov-na-Donu., 2013g. 482 s. 10. Qo‘ziyev I.N. Tendencies of development of audit’s report in Uzbekistan problems and perspectives. // Voice of research An international journal –Hindiston, 2016.–B.54-57; 11. https://www.mf.uz – ofitsialnoy sayt Ministerstvo Finansov Respubliki Uzbekistan; 12. http://lex.uz - Informatsionno-poiskovaya sistema Natsionalnoy bazы dannыx zakonodatelstva Respubliki Uzbekistan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.