•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article examines the role of foreign investment in the development of the country's economy, the legislative base of investment policy and its application.

References

1. Strategii deystviy po pyati prioritetnыm napravleniyam razvitiya Respubliki Uzbekistan v 2017-2021 godax, utverjdѐnnoy Ukazom Prezidenta stranы ot 7 fevralya 2017 goda № UP-4947. 2. Postanovleniya Prezidenta Respubliki Uzbekistan ot 21 dekabrya 2015 goda №PP-2454 «O dopolnitelnыx merax po privlecheniyu inostrannыx investorov v aksionernыe obщestva». 3. Zakon «Ob inostrannыx investitsiyax» ot 30 aprelya 1998 goda, № 609-1 4. Nadыrxanov U.S. Pryamыe inostrannыe investitsii v Uzbekistane: opыt, problemы, perspektivы rosta-T.:2011. «Fan va texnologiya». 5. Xazanovich E.S. Inostrannыe investitsii: Uchebnoye posobiye. 2-ye izd. M.:KNORUS, 2011. 6. Sabirova L.Sh., Nosirov E.I. Inostrannыe investitsii-T.:2016 «IQTISOD - MOLIYA» 7. www.uznews.uz 8. http://investprofit.info

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.