•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This article was describedthe current state of investment projects in “Navoi”, “Angren”, “Jizzakh” free economic zones in Uzbekistan and was considered the impact of these investment projects on the development of the economy.

References

1. Sh.M.Mirziѐev. Tanqidiy tahlil, kat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruza, 2017 yil 14 yanvar. –T.: «O‘zbekiston», 2017. 27-b. 2. Makroiqtisodiy tadqiqotlar va prognozlashtirish Instituti. “O‘zbekistonda erkin iqtisodiy hududlarning holati va rivojlanish istiqbollari”. Tahliliy ma’ruza. T.: -2015, 42-bet. 3. A.R.Bozorov Iqtisodiѐtni tarkibiy o‘zgartirishda erkin industirial- iqtisodiy zonalarni tashkil etishning xuquqiy asoslari. “Xalqaro moliya va hisob” elektron jurnali. № 2, oktyabr, 2016 yil 4. http://sharh.uz/davlat/item/8136-navoi-angren-jizzax 5. Institut prognozirovaniya i makroekonomicheskix issledovaniya (IPMI) «Sostoyaniye i perspektivы razvitiya svobodnыx ekonomicheskix zon v Respublike Uzbekistane» Analiticheskiy doklad. T.: - 2015 s. 42.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.