•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article deals with the scientific and theoretical aspects of ensuring financial safety. Based on the financial safety indicators of the country, the financial safety of the national economy has been analyzed and proposals have been developed to eliminate factors that negatively affect financial safety.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi farmoniga ilova//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 33-b. 2. Joseph E. Stiglitz. Principles for a New Financial Architecture. The Commission of Experts of the President of the UN General Assembly on Reforms of the International Monetary and Financial System. – 2009. http://www.un.org/ga/president/63/commission/newfinancialarchitecture.pdf 3. Julien Bengui, Javier Bianchi, Louphou Coulibaly. Financial Safety Nets. Staff Report 535. August 2016. – r.3. https://www.minneapolisfed.org/ research/sr/sr535.pdf 4. Ekonomicheskaya bezopasnost Rossii. Uchebnik / pod red. V.K. Senchagova. 5-ye izd. - M.: BINOM, 2015. –s.269. 5. Chixanchin Yu.A. Sistema finansovoy bezopasnosti Rossiyskoy Federatsii: konseptualnыe podxodы i resheniya: nauch. doklad / Pod. red. T.Ya. Xabriyevoy, Yu.A. Chixanchina. -M.: Nauka, 2015. -s. 7. 6. Rayzberg B.A., Lozovskiy L.Sh., Starodubseva Ye.B. Sovremennыy ekonomicheskiy slovar. –M.:2006. –s.422. 7. Bursev V.V. Faktorы finansovoy bezopasnosti Rossii // Menedjment v Rossii i za rubejom. 2001. № 1. 8. Arsentev M. Finansovaya bezopasnost Rossii // www.liber.rsuh.ru/CoNf 9. Dmitriyeva M. // www.System_securitye/dmitrieva.htm. 10. Kuryakov S.V. Proyektirovaniye sistemы upravleniya v tamojne po obespecheniyu finansovoy bezopasnosti: Avtoref.dis. kand. ekon. nauk. -Saratov, 2007. -s.5. 11. Treaty on European Union. – ECSC-EEC-EAES, Brussels – Luxembourg, 1992. 12. The Publications. www.imf.org. 13. www.cbu.uz. – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy sayti ma’lumotlari. 14. www.stat.uz – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy sayti ma’lumotlari. 15. www.stat.uz va www.cbu.uz saytlari ma’lumotlari asosida muallif tomonidan hisoblandi. 16. Majburiy zaxira talabnomalari. www.cbu.uz. 17. Osnovnыe napravleniya yedinoy gosudarstvennoy denejno-kreditnoy politiki na 2018 god i period 2019-2020 godov (S. 133). Sentralnыy bank Rossii. www.cbr.ru. 18. Sotsialno – ekonomicheskoye polojeniye Respubliki Uzbekistan za 2017 god. (S. 23; 33). www.stat.uz. 19. Valyuta kurslari. www.cbu.uz 20. https://tradingeconomics.com/uzbekistan/indicators

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.