•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

In the article actual problems of regulation of credit emission of commercial banks are revealed and scientific proposals aimed at solving these problems are developed.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida//O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – Toshkent, 2017. – № 6 (766). – 32-b. 2. Fridmen M. Osnovы monetarizma. Per. s angl. – M.: TEIS, 2002. – S. 41-43. 3. Matovnikov M.Yu. Bankovskaya sistema Rossii i dolgosrochnыe resursы//Dengi i kredit. – Moskva, 2013. - №5. - S. 19. 4. Moiseyev S.R. Denejno-kreditnaya politika: teoriya i praktika. Uchebnoye posobiye. – M.: Moskovskaya finansovo-promыshlennaya akademiya, 2011. - S. 714-715. 5. www.imf.org – Xalqaro valyuta fondi 6. www.cbu.uz – O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki.

Share

COinS