•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

The article considers the leading sphere which effects the economy of the region as a factor of economic growth and ensuring comprehensive sustainable socioeconomic development of the regions

References

1. Gavrilov A. Razvitiye metodologii resursnogo potensiala na regionalnom urovne. –M.; 2012, 18s. 2. Belousov V.I. Regionalnaya strategiya sotsialno-ekonomicheskogo razvitiya: sovremennaya praktika i napravleniya sovershenstvovaniya. M. regionalnaya ekonomika: teoriya i praktika. 2011, №2, 185s. 3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mintaqalarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini barqarorligini taminlashga qaratilgan birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi. Qarori, 2017 yil 8 avgust. 4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mahalliy xokimiyat organlarining moliyaviy erkinligini oshirish, soliq va moliya organlari javobgarligini kuchaytirishga oid chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi. Farmoni. – Toshkent, 2017y 13 dekabr. 5. O.V. Kuznetsova. Ekonomicheskoye razvitiye regionov.-M.: KomKniga, 2005, -s.88-91. 6. Yu.N. Gladkiy, A.I. Chistoboyev. Osnovы regionalnoy ekonomiki. Sank-Peterburg.1998,-s. 131-132

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.